[Linux] Hướng dẫn sử dụng lệnh wc và ví dụ trên Linux

Chương trình lệnh wc (viết tắt của ‘word count‘) trên hệ thống OS Linux thường được sử dụng để tìm kiếm thông tin về số lượng dòng, số lượng từ, byte hoặc số lượng kí tự của 1 file hoặc 1 biến có nội dung.

Các ví dụ dùng lệnh wc trên Linux

Cấu trúc lệnh :

# wc [options] filenames

 
Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng lệnh wc trên Linux, cùng với các option tham số sử dụng thường xuyên nhất. Trong ví dụ này ta sẽ có 1 file ‘cuongquach.com.txt‘ với nội dung như bên dưới để sử dụng khi thực thi lệnh ‘wc‘.

# cat cuongquach.com.txt
Red Hat
CentOS
Fedora
Debian
Scientific Linux
OpenSuse
Ubuntu
Xubuntu
Linux Mint
Pearl Linux
Slackware
Mandriva

1. Sử dụng cơ bản

– Lệnh ‘wc’ nếu được sử dụng mà không kèm các option tham số thể hiện tính năng, thì sẽ hiển thị nội dung kết quả cơ bản khi đã kiểm tra xong file ‘cuongquach.com.txt‘ như dưới. Với ba cột số thể hiện : 12 (số lượng dòng), 16 (số lượng từ), 112 (số lượng bytes) của file.

# wc cuongquach.com.txt
12 16 112 cuongquach.com.txt

2. Đếm số lượng dòng

– Để đếm số lượng các dòng của 1 file hoặc 1 biến nhiều dòng, ta dùng option ‘-l‘.

# wc -l cuongquach.com.txt
12 cuongquach.com.txt

3. Đếm số lượng từ

– Để đếm số lượng từ trong 1 file hoặ 1 biến nội dung, ta dùng option ‘-w‘.

# wc -w cuongquach.com.txt
15 cuongquach.com.txt

4. Đếm số lượng bytes hoặc kí tự

– Dùng option ‘-c‘ để tính tổng byte.
– Dùng option ‘-m‘ để tính số lượng kí tự xuất hiện trong file text.
– Thường ‘-c‘ = ‘-w‘ , do 1 kí tự sẽ bằng 1 byte.

# wc -c cuongquach.com.txt
112 cuongquach.com.txt
# wc -m cuongquach.com.txt
112 cuongquach.com.txt

5. Hiển thị dòng text có độ dài nhất

– Để hiển thị dòng text của file có độ dài lớn nhất là bao nhiêu (số lượng bytes), ta dùng option ‘-L‘.

# wc -L cuongquach.com.txt
16 cuongquach.com.txt

6. Hướng dẫn sử dụng

– Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết thì có thể dùng option ‘–help’ hoặc ‘man wc’ để hiển thị thông tin trợ giúp liên quan lệnh.

# wc --help
Usage: wc [OPTION]... [FILE]...
or: wc [OPTION]... --files0-from=F
Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if
more than one FILE is specified. With no FILE, or when FILE is -,
read standard input.
-c, --bytes print the byte counts
-m, --chars print the character counts
-l, --lines print the newline counts
-L, --max-line-length print the length of the longest line
-w, --words print the word counts
--help display this help and exit
--version output version information and exit
Report wc bugs to bug-coreutils@gnu.org
GNU coreutils home page: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>
For complete documentation, run: info coreutils 'wc invocation'

Như vậy là bạn đã biết cách sử dụng lệnh wc trên Linux rồi.

Previous article[Lập trình Shell] Bài tập nhập chuỗi, đếm số lượng từ và in mỗi từ 1 dòng
Next articleHướng dẫn cấu hình crontab chạy 15 phút mỗi lần trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !