Kiểm tra dung lượng ổ cứng trên Linux với lệnh DF

Kiểm tra dung lượng ổ cứng trên Linux với lệnh DFCuongquach.com | Trên internet hiện nay, bạn sẽ tìm thấy nhiều công cụ để kiểm tra việc sử dụng dung lượng ổ cứng trong Linux. Tuy nhiên, Linux có một tiện ích tích hợp mạnh mẽ được gọi là ‘df’. Bài viết này CuongQuach giải thích cách để có được thông tin đầy đủ về việc sử dụng không gian đĩa trong Linux với sự giúp đỡ của lệnh ‘df’ với các ví dụ thực tế của chúng. Vì vậy, bạn có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh df trong Linux.

lệnh df trên linux

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Tạo file rỗng trên Linux với lệnh TOUCH
Hướng dẫn giải nén file gzip trên Linux
Kiểm tra dung lượng ổ cứng trên Linux với lệnh NCDU

Lệnh ‘df’ là gì ?

Lệnh ‘df’ nghĩa là “disk filesystem”, nó được sử dụng để hiển thị tóm tắt đầy đủ về việc sử dụng không gian đĩa cứng còn sẵn và được sử dụng của hệ thống tập tin trên hệ thống Linux.

1. Kiểm tra dung lượng ổ đĩa

Lệnh “df” hiển thị thông tin về tên thiết bị, tổng số khối, tổng dung lượng đĩa, dung lượng đĩa đã sử dụng, dung lượng đĩa sẵn có và các mount point trên hệ thống tệp.

# df
Filesystem    1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3     18292484 13836896  3519704 80% /
tmpfs        508072   112  507960  1% /dev/shm
/dev/sda1      194241  123105   60896 67% /boot
/home/ssh/key.img   9911    93   9306  1% /tmp/ssh-mount

2. Hiển thị thông tin của tất cả dung lượng đĩa đã sử dụng

Giống như trên, nhưng df -a sẽ hiển thị thông tin của các hệ thống tập tin cùng với tất cả  mức sử dụng dung lượng ổ cứng của hệ thống tập tin.

# df -a
Filesystem    1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3     18292484 13836896  3519704 80% /
proc           0    0     0  - /proc
sysfs           0    0     0  - /sys
devpts          0    0     0  - /dev/pts
tmpfs        508072   112  507960  1% /dev/shm
/dev/sda1      194241  123105   60896 67% /boot
none           0    0     0  - /proc/sys/fs/binfmt_misc
/home/ssh/key.img   9911    93   9306  1% /tmp/ssh-mount

3. Hiển thị mức sử dụng dung lượng ổ cứng theo định dạng dễ đọc

Bạn có nhận thấy rằng các lệnh trên hiển thị thông tin dung lượng ổ cứng mặc định theo byte, không dễ đọc được. Vì chúng ta có thói quen đọc kích thước theo megabyte, gigabyte, v..v.. vì nó rất dễ hiểu và dễ nhớ.

Lệnh df cung cấp tùy chọn hiển thị dung lượng sử dụng ở định dạng Có thể đọc được bằng cách sử dụng ‘-h’ (in kết quả ở định dạng có thể đọc được của con người (ví dụ: 1K 2M 3G)

# df -ha
Filesystem     Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3      18G  14G 3.4G 80% /
proc         0   0   0  - /proc
sysfs         0   0   0  - /sys
devpts        0   0   0  - /dev/pts
tmpfs       497M 112K 497M  1% /dev/shm
/dev/sda1     190M 121M  60M 67% /boot
none         0   0   0  - /proc/sys/fs/binfmt_misc
/home/ssh/key.img 9.7M  93K 9.1M  1% /tmp/ssh-mount

4. Hiển thị thông tin dung lượng của /home file system

Để xem thông tin dung lượng của thư mục /home file system ta sử dụng câu lệnh dưới đây.

# df -hT /home/
Filesystem   Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3   ext4  18G  14G 3.4G 80% /

5. Hiển thị thông tin dung lượng của File system theo dạng Bytes

Để hiển thị thông tin của tất cả file system theo dạng khối 1024-byte, ta sử dụng tùy chọn “-k”.

# df -k
Filesystem    1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3     18292484 13836896  3519704 80% /
tmpfs        508072   112  507960  1% /dev/shm
/dev/sda1      194241  123105   60896 67% /boot
/home/ssh/key.img   9911    93   9306  1% /tmp/ssh-mount

6. Hiển thị thông tin dung lượng của File system theo Megabytes

# df -m
Filesystem    1M-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3       17864 13513   3438 80% /
tmpfs          497   1    497  1% /dev/shm
/dev/sda1        190  121    60 67% /boot
/home/ssh/key.img    10   1    10  1% /tmp/ssh-mount

8. Hiển thị thông tin Inodes của file system

Sử dụng option ‘-i’ sẽ hiển thị thông tin về số lượng inodes đã sử dụng và tỷ lệ phần trăm của chúng cho từng file system.

# df -i
Filesystem     Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3     1171456 219378 952078  19% /
tmpfs       127018   11 127007  1% /dev/shm
/dev/sda1      51200   62 51138  1% /boot
/home/ssh/key.img  2560   12  2548  1% /tmp/ssh-mount

9. Hiển thị các loại file system

Nếu bạn để ý những câu lệnh output ở phía trên, bạn sẽ nhìn thấy rằng không có liệt kê loại file system (ext4, xfs, ext3,..). Để kiểm tra loại file system đang sử dụng ta sử dụng tùy chọn “T”.

# df -Th
Filesystem    Type  Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3     ext4  18G  14G 3.4G 80% /
tmpfs       tmpfs 497M 112K 497M  1% /dev/shm
/dev/sda1     ext4  190M 121M  60M 67% /boot
/home/ssh/key.img ext2  9.7M  93K 9.1M  1% /tmp/ssh-mount

10. Hiển thị thông tin dựa trên loại file system

Nếu bạn muốn hiển thị một số loại file hệ thống ta sử dụng “-t” và thêm tên của loại file bạn muốn. Ví dụ:

# df -t ext4
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3    18292484 13826712  3529888 80% /
/dev/sda1     194241  123105   60896 67% /boot

11. Hiển thị thông tin của lệnh df

Sử dụng lệnh “–help” sẽ liệt kê danh sách những tùy chọn có thể áp dụng với lệnh df.

# df --help
Usage: df [OPTION]... [FILE]...
Show information about the file system on which each FILE resides,
or all file systems by default.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
 -a, --all       include dummy file systems
 -B, --block-size=SIZE use SIZE-byte blocks
   --direct     show statistics for a file instead of mount point
   --total      produce a grand total
 -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)
 -H, --si       likewise, but use powers of 1000 not 1024
 -i, --inodes     list inode information instead of block usage
 -k          like --block-size=1K
 -l, --local      limit listing to local file systems
   --no-sync     do not invoke sync before getting usage info (default)
 -P, --portability   use the POSIX output format
   --sync      invoke sync before getting usage info
 -t, --type=TYPE    limit listing to file systems of type TYPE
 -T, --print-type   print file system type
 -x, --exclude-type=TYPE  limit listing to file systems not of type TYPE
 -v          (ignored)
   --help   display this help and exit
   --version output version information and exit

Display values are in units of the first available SIZE from --block-size,
and the DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE and BLOCKSIZE environment variables.
Otherwise, units default to 1024 bytes (or 512 if POSIXLY_CORRECT is set).

SIZE may be (or may be an integer optionally followed by) one of following:
KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G, T, P, E, Z, Y.

Report df bugs to bug-coreutils@gnu.org
GNU coreutils home page: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>
For complete documentation, run: info coreutils 'df invocation'

Như vậy bài hướng dẫn của CuongQuach về 11 câu lệnh “df hữu ích để kiểm tra dung lượng ổ đĩa trong Linux đến đây là hoàn tất rồi, nếu có đóng góp hay ý kiến nào khác bạn đừng ngại ngần để lại comment để mình biết nhé. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous article[Prometheus là gì ?] Tổng quan hệ thống giám sát mạng PROMETHEUS
Next articleAI và Machine Learning sẽ tác động đến lĩnh vực bảo mật theo cách nào ?
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !