[DirectAdmin] Hướng dẫn nâng cấp phiên bản dịch vụ MySQL/MariaDB trên Direct Admin

Hiện tại vào ngày 14/09/2016, dịch vụ MySQL và các phiên bản fork từ MySQL như MariaDB và PerconaDB đã công bố các phiên bản vá lỗ hổng bảo mật mới nhất (mã lỗ hổng là: CVE-2016-6662 ), Nên tranh thủ bài viết này cũng hướng dẫn các bạn nâng cấp dịch vụ MySQL/MariaDB trên Direct Admin lên phiên bản mới nhất hoặc phiên bản cao hơn.

Theo đó các version bản mới nhất đã được fix lỗ hổng bảo mật như sau :
+ MySQL : 5.5.52, 5.6.33 và 5.7.15
+ MariaDB : 5.5.51, 10.1.17 và 10.0.27
+ PerconaDB : 5.5.51-38.1, 5.6.32-78.0 và 5.7.14-7

 
Đầu tiên bạn cần xác định xem hệ thống Database dịch vụ của mình trên Direct Admin là MySQL hay MariaDB. Bạn có thể đăng nhập trực tiếp console MySQL bằng terminal để xem phiên bản tên chính xác. Như ở dưới ví dụ mình là phiên bản ‘MySQL 5.6.27’ .

# mysql -u root -p
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1647636
Server version: 5.6.27 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

 
Lưu ý:
– Nhớ backup toàn bộ CSDL trước khi tiến hành nâng cấp nhé, đề phòng bất trắc.

Contents

 
1. Xác định version MySQL đang chạy

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build versions
Latest version of MySQL: 5.6.33
Installed version of MySQL: 5.6.27

MySQL 5.6.27 to 5.6.33 update is available.

 
– Ngoài cách đăng nhập console MySQL như trên, thì ta có thể sử dụng ‘custombuild‘ của DA để xuất thông tin mà DA lưu trữ. Thông tin xuất ra thì hệ thống MySQL đang sử dụng version ‘5.6.27‘ và ta có thể update lên phiên bản mới nhất ‘5.6.33‘, nhưng trước tiên cần chạy lệnh để Direct Admin có thể cập nhật các bản mới nhất của các ứng dụng dịch vụ liên quan đang hoạt động.
– Bạn cũng có thể nâng cấp từ version ‘5.5’ lên ‘5.6’ để sử dụng phiên bản mới nhất của dịch vụ MySQL.

 
2. Cập nhật các phiên bản mới nhất của ứng dụng/dịch vụ mà Direct Admin quản lý

– Sử dụng ‘Custombuild 2.0‘ nhé.

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build update
# ./build versions

 
3. Cập nhật lại MySQL hoặc MariaDB

+ MySQL

– Nếu bạn sử dụng phiên bản version 5.6 thì set ‘mysql 5.6‘ để cập nhật phiên bản mới.
– Nếu xài version ‘5.5‘ thì set ‘mysql 5.5‘ hoặc 5.1 thì set ‘5.1‘ là hết cỡ. Các phiên bản mới nhất của dòng version tương ứng, sẽ được Direct Admin tự động cài đặt bản mới nhất trên server Direct Admin có hỗ trợ.
– Còn nếu đang xài phiên bản cũ như ‘5.5‘ mà muốn nâng lên ‘5.6‘ thì cứ set giá trị ‘mysql 5.6‘ để DA có thể nhận biết phiên bản chuẩn bị build mới lại.

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build set mysql 5.6
# ./build set mysql_inst mysql
# ./build set mysql_backup yes
# ./build update
# ./build mysql

 
+ MariaDB

– Có thể set các phiên bản MariaDB ‘5.5‘, ‘10.0‘, hoặc ‘10.1‘ .

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build set mariadb 5.5
# ./build set mysql_inst mariadb
# ./build set mysql_backup yes
# ./build update
# ./build mariadb

Lưu ý:
– Thật ra các cập nhật lệnh ‘./build set‘ là được dùng để cập nhật nội dung trong file cấu hình ‘options.conf‘ dùng cho hoạt động Custombuild của Direct Admin.

# cat /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

 
4. Rebuild lại PHP

– Sau khi cập nhật dịch vụ Database như MySQL/MariaDB thì cần phải recompile lại PHP version để có thể cập nhật sử dụng các thư viện mới của dịch vụ MySQL/MariaDB đã được cập nhật, nếu không recompile sẽ dễ phát sinh lỗi hệ thống website đang chạy.

# ./build php n

 
Như vậy là thành công, các bạn kiểm tra lại hệ thống dịch vụ và web xem sao.

Previous article[Linux] Hướng dẫn enable/disable dịch vụ tự động chạy khi boot hệ thống CentOS/RHEL 7
Next article[DirectAdmin] Hướng dẫn kích hoạt SNI SSL trên Direct Admin
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !