[cPanel] Hướng dẫn tạo tài khoản email account cPanel bằng command-line

Tìm hiểu cách tạo email account trên cPanel bằng giao diện command line nhé.

Bây giờ, bạn nghĩ đến trường hợp bạn muốn tạo tài khoản email account cho một user có thông tin domain cụ thể trên hệ thống cPanel bằng giao diện command-line. Bạn thắc mắc không biết phía backend WHM/cPanel có hỗ trợ công cụ nào làm chuyện đó hay không ?!

Mình xin thưa là . Đó chính là script của chính chủ cPanel nằm ở “/scripts/addpop“. Script “addpop” sẽ khởi tạo 1 tài khoản email account và có cấu trúc lệnh như sau :

/scripts/addpop <email_name>@<domain.com> <password> <quota>


Ví dụ :

– Mình có tên miền “cuongquach.com“, đang sử dụng hệ thống Email trỏ MX về cPanel server và muốn tạo 1 tài khoản “info@cuongquach.com” với mật khẩu “dRCea8MNYiu23t” cùng quota cho phép lưu trữ mail là 1000 MB = 1GB, thì bạn sẽ chạy lệnh vô cùng đơn giản như sau :

# /scripts/addpop info@cuongquach.com dRCea8MNYiu23t 1000

 
Sau khi chạy script tạo user mail xong thì thông tin email account cũng sẽ hiển trên giao diện quản lý email của cPanel Account. Bạn cũng có thể kiểm tra nhanh xem email account đó được tạo thành công chưa thì ta list nội dung thư mục mail trong directory home của user có tên miền tương ứng.

# ls -l /home/cuongquach/mail/cuongquach.com/
total 4
drwxr-x--x 9 vebayre vebayre 4096 May 26 17:05 info

 
Lưu ý:
– Trong trường hợp bạn gõ thông tin khởi tạo email account mà không tồn tại domain trên hệ thống thì sẽ có thông báo lỗi như sau, bạn nên chú ý qua :

# /scripts/addpop info@demo.com 1q2wer3eqsc 1000
Cannot find the owner of demo.com, try rebuilding /etc/userdomains first with /usr/local/cpanel/scripts/updateuserdomains at /scripts/addpop line 159.

Rồi vậy là xong rồi.

Previous article[Nginx] Hướng dẫn cấu hình Nginx không ghi log một số dạng request cụ thể
Next article[MySQL] Hướng dẫn gỡ cài đặt dịch vụ MySQL sạch hoàn toàn trên Ubuntu
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !