Sử dụng lệnh “tree” liệt kê thư mục và file theo dạng cây trên Linux

Sử dụng lệnh “tree” liệt kê thư mục và file theo dạng cây trên LinuxCuongquach.com | Chương trình lệnh Tree là một chương trình hỗ trợ cho người dùng liệt kê các file và thư mục tại 1 thư mục theo dạng hình cây rất là đẹp và dễ nhìn, nó sẽ quét sâu hết tất cả các sub thư mục. Sau khi liệt kê hết tất cả thì chương trình ‘tree‘ sẽ trả về thông tin tổng số lượng file hoặc thư mục đã được liệt kê.

Hướng dẫn sử dụng lệnh Tree trên Linux

1. Cài đặt chương trình ‘tree’

Mặc định thì chương trình lệnh ‘tree‘ không được cài đặt trên Linux. Vậy nên nếu chưa có chương trình này bạn cần cài đặt như sau :

+ RHEL/CentOS

# yum install tree

+ Ubuntu/Debian

# sudo apt-get install tree

2. Cấu trúc lệnh ‘tree’

tree /path/to/directory
tree [options]
tree [options] /path/to/directory

2.1 Liệt kê file/thư mục cơ bản

# tree /etc
/etc/
├── adjtime
├── aliases
├── aliases.db
├── alternatives
│   ├── ld -> /usr/bin/ld.bfd
│   ├── libnssckbi.so.x86_64 -> /usr/lib64/pkcs11/p11-kit-trust.so
│   ├── mta -> /usr/sbin/sendmail.postfix
│   ├── mta-aliasesman -> /usr/share/man/man5/aliases.postfix.5.gz
│   ├── mta-mailq -> /usr/bin/mailq.postfix
│   ├── mta-mailqman -> /usr/share/man/man1/mailq.postfix.1.gz
│   ├── mta-newaliases -> /usr/bin/newaliases.postfix
│   ├── mta-newaliasesman -> /usr/share/man/man1/newaliases.postfix.1.gz
│   ├── mta-pam -> /etc/pam.d/smtp.postfix
│   ├── mta-rmail -> /usr/bin/rmail.postfix
│   ├── mta-sendmail -> /usr/lib/sendmail.postfix
│   └── mta-sendmailman -> /usr/share/man/man1/sendmail.postfix.1.gz
├── anacrontab
├── asound.conf
├── audisp
│   ├── audispd.conf
│   └── plugins.d
│   ├── af_unix.conf
│   └── syslog.conf
├── audit
│   ├── auditd.conf
│   ├── audit.rules
│   ├── audit.rules.prev
│   └── rules.d
│   └── audit.rules
├── avahi
│   └── avahi-autoipd.action
├── bash_completion.d
│   ├── git
│   ├── iprutils
│   ├── pip
│   ├── yum
│   └── yummain.py -> yum
....
...
├── yum.conf
└── yum.repos.d
├── CentOS-Base.repo
├── CentOS-CR.repo
├── CentOS-Debuginfo.repo
├── CentOS-fasttrack.repo
├── CentOS-Media.repo
├── CentOS-Sources.repo
├── CentOS-Vault.repo
├── dell-omsa-repository.repo
├── epel.repo
└── epel-testing.repo

198 directories, 987 files

2.2 Liệt kê cả file ẩn

Mặc định lệnh ‘tree’ không liệt kê thông tin các file ẩn trên hệ thống (file bắt đầu bằng dấu chấm ‘.’). Vậy để liệt kê cả những file ẩn thì ta sử dụng option ‘-a‘.

# tree -a /etc/

2.3 Giới hạn số lượng thư mục sub-directory được liệt kê

Bạn muốn giới hạn số lượng sub-directory sẽ được liệt kê là bao nhiêu thì chỉ cần chỉ định option ‘-L‘ với con số muốn giới hạn.

# tree -L 2 /etc/

2.4 Chỉ liệt kê thư mục, không liệt kê file

# tree -d

2.5 Manual

Bạn muốn xem thêm thông tin về các option sử dụng với lệnh ‘tree‘ .

# manual tree

Như vậy là bạn đã biết thêm 1 chương trình lệnh hỗ trợ kiểm tra số lượng file thư mục cực kì dễ nhìn và theo dõi.

Nguồn: https://cuongquach.com/

1
2
Previous article[Ebook] IT Security Interviews Exposed Job – Secrets to Landing Your Next Information Security Job
Next article[Tech] Buổi chia sẻ/hội thảo “Chuẩn bảo mật thanh toán PCI DSS – Kinh nghiệm triển khai” – 25/3/2017
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !