Copy dữ liệu ra hoặc vào Docker Container

Copy dữ liệu ra hoặc vào Docker ContainerCuongquach.com | Bạn có một Docker Container đang chạy, vì lý do nào đấy bạn cần lấy các file dữ liệu đang nằm trong Docker Container đang chạy hoặc đưa dữ liệu ở ngoài vào Docker Container. Vậy thì bạn sẽ có cú pháp lệnh nào để thực hiện điều đó đây ? Cú pháp lệnh docker cp sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

docker-cp-data

Copy dữ liệu ra hoặc vào Docker Container

Cú pháp:

docker cp <container_id>:/path/file /path/host

docker cp /path/host <container_id>:/path/file

Giờ ta thử nào . Khởi động một container nginx đơn giản lên.

# docker run -id nginx:latest
535ccf3af3efc862f919d1ed7f3cfc9ddc7d4bd9537e1b46351ab744f3fc4297

# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
535ccf3af3ef    nginx:latest    "nginx -g 'daemon of…"  32 seconds ago   Up 31 seconds    80/tcp       exciting_lewin

Giờ ta copy file cấu hình /etc/nginx/nginx.conf trong container ra ngoài local nhé.

# docker cp 535ccf3af3ef:/etc/nginx/nginx.conf .
# ls -la nginx.conf
-rw-r--r-- 1 cuongquachchi staff 643 Jan 21 20:36 nginx.conf

Ngược lại giờ ta copy một file text linh tinh vào trong Docker Container Nginx đang chạy nhé.

# touch cuongquach-text.txt
# docker cp cuongquach-text.txt 535ccf3af3ef:/etc/nginx/

Rồi chạy lệnh liệt kê thư mục /etc/nginx trong Docker Container Nginx thử xem có file cuongquach-text.txt không nhé.

# docker exec -it 535ccf3af3ef ls /etc/nginx
conf.d		   koi-utf	 modules   uwsgi_params
cuongquach-text.txt koi-win	 nginx.conf  win-utf
fastcgi_params	   mime.types scgi_params

Đơn giản phải không nào.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleCấu hình chuyển hướng HTTP sang HTTPS ở port khác 80,443 trên Nginx
Next articleTop 10 Blog An Ninh Mạng Tiếng Anh đáng đọc trong năm 2020
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !