Tìm hiểu về Storage Volume emptyDir trong Kubernetes

Tìm hiểu về loại Storage Volume emptyDir trong KubernetesCuongquach.com | Như chúng ta đã biết thì khi nói về vùng lưu trữ (storage volume) trong Kubernetes thì K8S hiện hỗ trợ đến hơn 20 loại Volume Storage khác nhau: emptyDir, hostPath, csi, local, … phục vụ các nhu cầu hoạt động khác nhau khi thiết kế ứng dụng hệ thống. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về loại Volume Storage cơ bản đầu tiên trong Kubernetes là : emptyDir

storage-volume-emptydir-k8s

Storage Volume emptyDir trong Kubernetes là gì ?

Một số đặc điểm của Volume emptyDir:

 • Một emptyDir volume sẽ được khởi tạo với vùng lưu trữ rỗng (khởi tạo trên ổ cứng của Kubernetes Node) đi theo một Pod được khởi động trên Kubernetes Node.
 • Một emptyDir volume có thể được mount với bất kì mount point nào trong các container của Pod.
 • Các containers trong cùng 1 Pod có thể đọc/ghi với emptyDir Volume.
 • Khi một Pod được khởi động lại hoặc bị xoá đi, thì dữ liệu trong emptyDir sẽ bị mất hết.
 • Còn khi Container trong Pod bị crash (nhưng không ảnh hưởng gây đến việc xoá/khởi động lại Pod) thì dữ liệu trong volume emptyDir vẫn còn.
 • Vì vậy mà emptyDir volume không dùng cho việc lưu trữ các dữ liệu mang có yêu cầu thời gian dài hạn và toàn vẹn dữ liệu như (database, dữ liệu ứng dụng, dữ liệu giám sát hệ thống,…)
 • EmptyDir ngoài hỗ trợ tạo khu vực lưu trữ trên ổ cứng, còn hỗ trợ tạo khu vực lưu trữ volume trên RAM với tmpfs nữa đấy.

khác biệt giữa volume emptydir và hostpath

Một số tình huống sử dụng của Volume emptyDir:

 • Thường volume emptyDir dùng với mục đích là một thư mục chứa cache tạm thời (temporary cache).
 • Là khu vực lưu trữ dữ liệu chung (shared storage) giữa các container trong cùng 1 Pod, từ đó các ứng dụng container trong cùng Pod có thể trao đổi dữ liệu với nhau qua volume chung.

Cấu hình một emptyDir Volume

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: test-pd
spec:
 containers:
 - image: k8s.gcr.io/test-webserver
  name: test-container
  volumeMounts:
  - mountPath: /cache
   name: cache-volume
 volumes:
 - name: cache-volume
  emptyDir: {}

Demo với emptyDir Volume

 • Chúng ta sẽ tạo 2 container trong cùng 1 Pod , sau đó mở shell vào từng con container ghi dữ liệu vào thư mục emptyDir volume đã được mount.
 • Container `myvolumes-cuongquach-1` sẽ mount emptyDir volume vào thư mục `/demo1`.
 • Container `myvolumes-cuongquach-2` sẽ mount emptyDir volume vào thư mục `/demo2`.
# vi myVolumes-Pod.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: cuongquach-pod
spec:
 containers:
 - image: alpine
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  name: myvolumes-cuongquach-1
  
  command: ['sh', '-c', 'tail -f /dev/null']
  
  volumeMounts:
  - mountPath: /demo1
   name: demo-volume

 - image: alpine
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  name: myvolumes-cuongquach-2
  
  command: ['sh', '-c', 'tail -f /dev/null']
  
  volumeMounts:
  - mountPath: /demo2
   name: demo-volume

 volumes:
 - name: demo-volume
  emptyDir: {}

– Khởi tạo Pod với emptyDir volume làm lab nào.

# kubectl apply -f myVolumes-Pod.yaml
pod/cuongquach-pod created

– Tạo xong thì coi thông tin chi tiết về Pod `cuongquach-pod` nghen.

# kubectl describe pod -n default cuongquach-pod
Name:     cuongquach-pod
Namespace:  default
Priority:   0
Node:     docker-desktop/192.168.65.3
Start Time:  Thu, 19 Mar 2020 23:39:35 +0700
Labels:    <none>
Annotations: kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
        {"apiVersion":"v1","kind":"Pod","metadata":{"annotations":{},"name":"cuongquach-pod","namespace":"default"},"spec":{"containers":[{"comman...
Status:    Running
IP:      10.1.0.85
Containers:
 myvolumes-cuongquach-1:
  Container ID: docker://498feba86cb319276013cd42e7926fa84b535193ce0203a97d9ed26f32e8e0d3
  Image:     alpine
  Image ID:   docker-pullable://alpine@sha256:ab00606a42621fb68f2ed6ad3c88be54397f981a7b70a79db3d1172b11c4367d
  Port:     <none>
  Host Port:   <none>
  Command:
   sh
   -c
   sleep
   3600
  State:     Waiting
   Reason:    CrashLoopBackOff
  Last State:   Terminated
   Reason:    Error
   Exit Code:  1
   Started:   Thu, 19 Mar 2020 23:40:25 +0700
   Finished:   Thu, 19 Mar 2020 23:40:25 +0700
  Ready:     False
  Restart Count: 3
  Environment:  <none>
  Mounts:
   /demo1 from demo-volume (rw)
   /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from default-token-lqpg5 (ro)
 myvolumes-cuongquach-2:
  Container ID: docker://311897a85ed7fc23bb331c5b33fcc6e8d63942201087215571a0c4186403e62d
  Image:     alpine
  Image ID:   docker-pullable://alpine@sha256:ab00606a42621fb68f2ed6ad3c88be54397f981a7b70a79db3d1172b11c4367d
  Port:     <none>
  Host Port:   <none>
  Command:
   sh
   -c
   sleep
   3600
  State:     Waiting
   Reason:    CrashLoopBackOff
  Last State:   Terminated
   Reason:    Error
   Exit Code:  1
   Started:   Thu, 19 Mar 2020 23:40:25 +0700
   Finished:   Thu, 19 Mar 2020 23:40:25 +0700
  Ready:     False
  Restart Count: 3
  Environment:  <none>
  Mounts:
   /demo2 from demo-volume (rw)
   /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from default-token-lqpg5 (ro)
Conditions:
 Type       Status
 Initialized    True
 Ready       False
 ContainersReady  False
 PodScheduled   True
Volumes:
 demo-volume:
  Type:    EmptyDir (a temporary directory that shares a pod's lifetime)
  Medium:
  SizeLimit: <unset>
 default-token-lqpg5:
  Type:    Secret (a volume populated by a Secret)
  SecretName: default-token-lqpg5
  Optional:  false
QoS Class:    BestEffort
Node-Selectors: <none>
Tolerations:   node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute for 300s
         node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute for 300s
Events:
 Type   Reason   Age        From           Message
 ----   ------   ----        ----           -------
 Normal  Scheduled 79s        default-scheduler    Successfully assigned default/cuongquach-pod to docker-desktop
 Normal  Pulled   64s (x3 over 78s) kubelet, docker-desktop Container image "alpine" already present on machine
 Normal  Created  63s (x3 over 78s) kubelet, docker-desktop Created container myvolumes-cuongquach-1
 Normal  Started  63s (x3 over 78s) kubelet, docker-desktop Started container myvolumes-cuongquach-1
 Normal  Pulled   63s (x3 over 78s) kubelet, docker-desktop Container image "alpine" already present on machine
 Normal  Created  63s (x3 over 77s) kubelet, docker-desktop Created container myvolumes-cuongquach-2
 Normal  Started  62s (x3 over 77s) kubelet, docker-desktop Started container myvolumes-cuongquach-2
 Warning BackOff  61s (x3 over 76s) kubelet, docker-desktop Back-off restarting failed container
 Warning BackOff  60s (x4 over 76s) kubelet, docker-desktop Back-off restarting failed container

– Giờ mở shell vào con container ‘myvolumes-cuongquach-1‘ , rồi tạo file trong thư mục ‘/demo1‘.

# kubectl exec cuongquach-pod -c myvolumes-cuongquach-1 -i -t -- /bin/sh
# ls
bin demo1 dev etc home lib media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
# echo "this message from cuongquach-container 1. " >> /demo1/testfile.txt
# cat /demo1/testfile.txt
this message from cuongquach-container 1.
# exit

– Giờ mở shell vào con container ‘myvolumes-cuongquach-2‘ , rồi đọc file ‘testfile.txt‘ trong thư mục ‘/demo2‘ .

# kubectl exec cuongquach-pod -c myvolumes-cuongquach-2 -i -t -- /bin/sh
# ls
bin demo2 dev etc home lib media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
# cat /demo2/testfile.txt
this message from cuongquach-container 1.
# exit

Yup vậy là bạn đã hiểu cách sử dụng vùng lưu trữ volume loại emptyDir trong một Pod trên Kubernetes rồi phải không nào. Đây là volume type cơ bản và dễ sử dụng tuỳ theo nhu cầu của ứng dụng.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous article6 lý do bạn nên lấy chứng chỉ AWS trong năm nay
Next articleVisual Studio Code là gì? Tính năng nổi bật của Visual Studio Code
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !