Hướng dẫn cài đặt bộ chương trình HP MCP trên CentOS và Ubuntu/Debian

Management Component Pack (MCP) phiên bản cũ tên là HP Proliant Support Pack (PSP), là một gói bao gồm các chương trình giúp cho bạn quản lý, điều khiển và giám sát các thành phần phần cứng của máy chủ HP. Qua bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ bước dầu tìm hiểu cách cài đặt bộ chương trình HP MCP này lên các OS CentOS hoặc Ubuntu.

Homepage : https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/mcp/

Bạn có thể cấu hình HP SmartArray từ xa, giám sát tình trạng sức khoẻ phần cứng với giao diện HP System Management Homepage hoặc thiết lập SNMP traps báo động các sự kiện nhất định trong hệ thống máy chủ HP. Như vậy MCP là một gói chương trình thiết yếu không thể thiếu đối với các quản trị viên trong việc quản lý hệ thống Linux trên các dòng máy chủ HP Proliant.

Tên các gói cài đt :

 • hp-health = HPE System Health Application and Command line Utilities
 • hponcfg = HPE RILOE II/iLO online configuration utility
 • hp-ams = HPE Agentless Management Service
 • hp-snmp-agents = Insight Management SNMP Agents for HPE ProLiant Systems
 • hpsmh = HPE System Management Homepage
 • hp-smh-templates = HPE System Management Homepage Templates
 • hpssacli/ssacli = HPE Command Line Smart Storage Administration Utility
 • hpssaducli/ssaducli = HPE Command Line Smart Storage Administration Diagnostics
 • hpssa/ssa = HPE Array Smart Storage Administration Service

Contents

1. Hướng dẫn cài đặt HP System MCP trên CentOS/RHEL

– Ta sẽ thêm 1 file Repo MCP HP trong thư mục ‘/etc/yum.repos.d/‘.

[hp-mcp]
name=Management Component Pack
baseurl=http://downloads.linux.hpe.com/repo/mcp/$dist/$dist_ver/$arch/$project_ver
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/GPG-KEY-mcp

Lưu ý các tham số sau :

 • dist (tên OS Distribution): centos, feodra, opensuse, oracle, asianux
 • dist_ver (phiên bản OS, bạn có thể truy cập link trực tiếp để check) : https://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/
 • arch (kiến trúc 32bit hay 64bit) : i386, x86_64, amd64(debian/ubuntu)
 • project_ver (project version) : current, 10.40, 10.20, 10.00, 9.30, 9.25, 9.10

Ví dụ, ta cài cho CentOS 7.2 64bit :

# vi /etc/yum.repos.d/hp-mcp.repo
[hp-mcp]
name=Management Component Pack
baseurl=https://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/centos/7.2/x86_64/current/
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/GPG-KEY-mcp

– Download bản copy GPG key từ : http://downloads.linux.hpe.com/SDR/keys , để chúng vào thư mục ‘/etc/pki/rpm-gpg/‘ .

# wget -O /etc/pki/rpm-gpg/GPG-KEY-mcp https://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048_key1.pub

– Tiến hành cài đặt một số chương trình core cần thiết trong gói MCP (không cần cài đặt hết).

# yum update
# yum install --enablerepo="hp-mcp" ssacli ssa hp-health hpssacli hp-snmp-agents hpssa hpssaducli hp-smh-templates hpsmh hp-ams hponcfg -y

– Kiểm tra xem các chương trình đã cài thành công trên hệ thống CentOS/RHEL hay chưa !?

# rpm -qa | grep "hp"

2. Hướng dẫn cài đặt HP System MCP trên Ubuntu/Debian

– Cấu hình thêm option repo HP vào file ‘/etc/apt/sources.list.d/hp-mcp.list‘.

# HPE Management Component Pack
deb http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp dist/project_ver non-free

Lưu ý các tham số sau :

 • dist : xenial, trusty, precise, jessie, squeeze, wheezy
 • project_ver : current, 10.40, 9.50, 9.40, 9.25, 9.10

Ví dụ, mình cài cho Ubuntu 16.04 Xenial 64bit :

# vi /etc/apt/sources.list.d/hp-mcp.list
deb http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/ubuntu xenial current/non-free

– Ta sẽ add thêm GPG key tương ứng repo : http://downloads.linux.hpe.com/SDR/keys

# wget -qO - http://downloads.linux.hp.com/SDR/repo/mcp/GPG-KEY-mcp | sudo apt-key add -

– Tiến hành update source và cài đặt một số chương trình core cần thiết trong gói MCP (không cần cài đặt hết).

# apt-get update
# apt-get install hp-health hpssacli hp-snmp-agents hpssaducli hp-smh-templates hpsmh hp-ams hponcfg -y

– Kiểm tra xem các chương trình đã cài thành công trên hệ thống Ubuntu/Debian hay chưa ?!

# dpkg --get-selections | grep "hp"

3. Cài đặt bằng các gói binary

– Các bạn hoàn toàn có thể download các gói binary cài đặt như .rpm hoặc .deb trực tiếp để cài đặt trên OS thông qua các link repo trực tiếp. Ví dụ như:

+ CentOS
Link : https://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/centos/6/x86_64/10.50/

+ Ubuntu
Linkhttps://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/ubuntu/pool/non-free/

Như vậy là qua bài hướng dẫn này các bạn đã biết cách cài đặt bộ HP-MCP lên các OS Linux nhằm quản lý local các server dòng HP rồi nhé. “Cuongquach.com” chúc các bạn thành công.

Previous articleTop 11 mẹo sử dụng lệnh Linux mà bạn nên biết
Next articleEbook Cisco CCNA in 60 days – Download Free PDF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !