Cài đặt MyWebSQL trên CentOS 7 để quản lý CSDL MySQL

Cài đặt MyWebSQL trên CentOS 7 để quản lý CSDL MySQLCuongquach.comMyWebSQL cũng giống như ứng dụng web phpMyAdmin nổi tiếng. MyWebSQL cho phép người dùng tương tác quản lý CSDL MySQL/MariaDB thông qua giao diện web đơn giản tinh tế. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt MyWebSQL trên CentOS 7 nhé.

cài đặt mywebsql

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
12 ví dụ sử dụng lệnh SCP để copy file/folder trên Linux
Cài đặt osTicket trên CentOS 7 làm kênh Ticket Helpdesk
Cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS
Giám sát log server Linux thời gian thực với công cụ Log.io

MyWebSQL là gì ?

mywebsql logo

Trang chủhttp://mywebsql.net/

MyWebSql là mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP. Với lợi thế tinh gọn, giao diện nhẹ nhàng, dễ sử dung,.. hẳn MyWebSQL sẽ là một lựa chọn không tồi nếu bạn muốn trải nghiệm một công cụ khác phpMyAdmin để quản lý CSDL MySQl/MariaDB.

1. Cài đặt LAMP Server

MyWebSQL đơn giản chỉ là một source code PHP, bạn chỉ cần chạy được source code PHP đó trên bất kì nền tảng Web Server nào là được. Bài viết này sẽ sử dụng LAMP Web Server làm công nghệ web server để chạy MyWebSQL.

Đầu tiên chúng ta cần có một hệ thống Web Server và dịch vụ CSDL để có thể chạy được mã nguồn MyWebSQL. Bài viết hướng dẫn cài đặt LAMP Web Server chi tiết cơ bản các bạn có thể tham khảo tại đây : Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) trên CentOS 7

Phần này sẽ được note nhanh các lệnh cài đặt gọn lẹ một Web Server, nếu muốn chi tiết bạn hãy tham khảo bài viết trên. Còn nếu bạn muốn triển khai các hệ thống Web Server khác như LEMP (Nginx,..) hay Litespeed , thì bạn tham khảo Google thêm nhé.

1.1 Cài đặt Apache Web Server

Cài đặt dịch vụ Apache và khởi động.

# yum install httpd -y
# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd

Nếu bạn có nhu cầu cấu hình VirtualHost sử dụng cho tên miền thì như sau. Ví dụ : mywebsql.cuongquachlab.com

# vi /etc/httpd/conf.d/mywebsql.cuongquachlab.com.conf
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80> 
   ServerName mywebsql.cuongquachlab.com
   ServerAlias www.mywebsql.cuongquachlab.com
   DocumentRoot /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/
   ErrorLog /var/log/httpd/error.log 
   CustomLog /var/log/httpd/access.log combined

  <Directory /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Khởi động lại Apache để áp cấu hình mới về vhost tên miền.

# systemctl restart httpd

Tạo thư mục chứa code cho tên miền ‘mywebsql.cuongquachlab.com‘ , thư mục này đã được cấu hình trong phần Vhost trên.

# mkdir -p /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/
# chown apache:apache -R /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/

1.2 Cài đặt dịch vụ CSDL – MariaDB

Chúng ta sẽ cài đặt MariaDB phiên bản 10.2 (mới nhất tính đến thời điểm viết bài) làm dịch vụ Cơ Sở Dữ Liệu (Database). Đầu tiên là khai báo tạo repository MariaDB. (Xem thêm: Cài đặt MariaDB 10.2 trên CentOS 7)

# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

# MariaDB 10.2 CentOS repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Tiến hành cài đặt sau khi khai báo MariaDB Repository.

# yum repolist
# yum install MariaDB-server MariaDB-client MariaDB-devel MariaDB-shared -y

Khởi động dịch vụ database MariaDB trên CentOS 7.

# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb

Thiết lập cấu hình an toàn thông tin cơ bản cho MariaDB.

# mysql_secure_installation

1.3 Cài đặt PHP 7.2

Chúng ta cài đặt thông tin Repository REMI nơi chứa nguồn cài đặt rất nhiều phiên bản PHP. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt PHP 7.2 được hỗ trợ mặc định phiên bản php bởi MyWebSQL.

# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
# rpm -Uvh remi-release-7*.rpm

Bây giờ ta sẽ kích hoạt repo remi sử dụng cho PHP 7.2 . Các bạn kéo xuống phần nội dung file ở section [remi-php72] , hãy kích hoạt ‘enabled=1‘.

# vi /etc/yum.repos.d/remi-php72.repo
...
[remi-php72]
name=Remi's PHP 7.2 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php72/$basearch/
#mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php72/httpsmirror
mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php72/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
...
# yum repolist

Giờ ta tiến hành cài đặt PHP 7.2 cùng một số module PHP hỗ trợ sử dụng cho MyWebSQL.

# yum install --enablerepo=base,remi-php72 php php-mysql php-bcmath php-cli php-common php-devel php-embedded php-enchant php-mbstring php-pdo php-xml php-zip php-gd php-xmlrpc php-soap php-opcache

Khởi động lại Apache để load module PHP .

# systemctl restart httpd

1.4 Cấu hình firewall rule

Bạn cần cấu hình firewall rule cho phép các kết nối bên ngoài vào Web Server Apache (port 80/443 TCP). Nếu bạn xài ‘iptables‘ làm firewall thì sử dụng lệnh sau :

# iptables -A INPUT -p tcp --match multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

nếu bạn xài ‘firewalld‘ làm dịch vụ tường lửa trên CentOS 7 thì dùng lệnh sau .

# firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

1.5 Kiểm tra Web Server chạy hay chưa

Bạn hãy tham khảo bài viết “Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7” ở trên để rõ chi tiết kiểm tra.

2. Cài đặt mã nguồn MyWebSQL trên CentOS 7

Để cài đặt được MyWebSQL, trước tiên bạn cần lấy link source cài đặt về tại link sau: http://mywebsql.net/downloads/

Giải nén source code MyWebSQL và upload folder code vừa giải nén đến thư mục web root , rồi phân quyền cho phù hợp lại . VirtualHost mywebsql.cuongquachlab.com .

# cd /opt/
# wget -O mywebsql-3.7.zip https://nchc.dl.sourceforge.net/project/mywebsql/stable/mywebsql-3.7.zip
# unzip mywebsql-3.7.zip -d /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/
# cd /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/
# mv mywebsql/* .
# rmdir mywebsql
# chown apache:apache -R /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/
# find /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/ -type f -exec chmod 644 {} \;
# find /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/ -type d -exec chmod 755 {} \;

Xoá file .htaccess đang được cấu hình ‘Deny All‘ ở phiên bản mới này. Lưu ý, bạn nên tìm cách config .htaccess để truy cập từ những IP đáng tin cậy.

# cd /var/www/mywebsql.cuongquachlab.com/public_html/
# rm -f .htaccess

Bạn đã chuẩn bị mã nguồn MyWebSQL xong rồi đó, bây giờ bạn chỉ cần vào link URL tên miền của bạn (tương ứng VirtualHost đã cấu hình) hoặc IP Server của bạn. Ví dụ :

http://mywebsql.cuongquachlab.com/

Đầu tiên sẽ là trang đăng nhập giao diện quản lý ‘MyWebSQL‘.

Sau đó bạn vào được giao diện quản lý điều khiển Cơ Sở Dữ Liệu MySQL. Từ đây bạn có thể thực hiện các thao tác : tạo/xoá database , chỉnh sửa tables, phân quyền user,…

Tổng kết

Như vậy là bài hướng dẫn cài đặt MyWebSQL trên CentOS 7 với hệ thống web server LAMP đến đây đã hoàn tất rồi đó. Giờ thì phần còn lại của bạn là tìm hiểu sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu MySQL trên giao diện web này rồi đấy. 

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous article9 lợi ích của việc sử dụng CDN (Content Delivery Network)
Next articleEbook OpenERP 7.0 Tiếng Việt (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !