Hướng dẫn cài đặt osTicket trên CentOS 7 làm kênh Ticket Helpdesk

Hướng dẫn cài đặt osTicket trên CentOS 7 làm kênh Ticket Helpdesk | Yoyo, xin chào các bạn chào mừng bạn đến với bài viết về osTicket. Giờ chúng ta hãy đặt ra một tình huống thực tế để xem osTicket này giúp gì được cho bạn. Ví dụ, bạn là quản trị viên IT Helpdesk, suốt ngày chị em văn phòng cứ hú chạy tới lui sửa máy tính, thiết bị, phần mềm,… Nhưng nhiều người gọi quá bạn không theo dõi track được từng case cụ thể của từng người đã được thực hiện hay chưa ? xử lý xong chưa ? có vấn đề gì cần note lại không ? ,…

Đó chính là lúc chúng ta cần một hệ thống Ticket quản lý yêu cầu hỗ trợ từ người dùng văn phòng chẳng hạn, rộng hơn là từ khách hàng dịch vụ của công ty bạn. Vì vậy osTicket là một trong những chương trình mã nguồn hỗ trợ bạn làm một hệ thống Ticket như thế.

cài đặt osticket trên centos 7

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Cài đặt Jenkins CI/CD trên CentOS
Top 11 sai lầm người quản trị hệ thống hay mắc phải
Cài đặt LAMP trên CentOS 7
Top chứng chỉ Linux quốc tế mà quản trị viên nên có
Tìm hiểu về LiteSpeed Web Server

osTicket là gì ?

Trang chủ: http://osticket.com
Github: https://github.com/osTicket/osTicket

osTicket là phần mềm mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ PHP. Nó rất đơn giản và gọn nhẹ để giúp bạn quản lý, tổ chức và lưu trữ các yêu cầu hỗ trợ của người dùng đến bạn. Khá là tiện lợi nếu bạn là quản trị viên của một doanh nghiệp nhỏ cỡ 100 người dùng nhân viên hay một doanh nghiệp có hàng trăm khách hàng cần hỗ trợ dịch vụ. Khi họ có yêu cầu cần hỗ trợ, họ sẽ phải request qua form trên osTicket.

1. Cài đặt LAMP Server

Đầu tiên chúng ta cần có một hệ thống Web Server và dịch vụ CSDL để có thể chạy được mã nguồn osTicket. Bài viết hướng dẫn cài đặt LAMP Web Server chi tiết cơ bản các bạn có thể tham khảo tại đây : Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) trên CentOS 7

Phần này sẽ được note nhanh các lệnh cài đặt gọn lẹ một Web Server, nếu muốn chi tiết bạn hãy tham khảo bài viết trên.

Còn nếu bạn muốn triển khai các hệ thống Web Server khác như LEMP hay Litespeed , thì bạn tham khảo Google thêm nhé.

1.1 Cài đặt Apache Web Server

Cài đặt Apache và khởi động.

# yum install httpd -y
# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd

Nếu bạn có nhu cầu cấu hình VirtualHost sử dụng cho tên miền thì như sau. Ví dụ : ticket.cuongquachlab.com

# vi /etc/httpd/conf.d/ticket.cuongquachlab.com.conf

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80> 
   ServerName ticket.cuongquachlab.com
   ServerAlias www.ticket.cuongquachlab.com
   DocumentRoot /var/www/ticket.cuongquachlab.com/public_html/
   ErrorLog /var/log/httpd/error.log 
   CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
</VirtualHost>

Khởi động lại Apache để áp cấu hình mới về vhost tên miền.

# systemctl restart httpd

Tạo thư mục chứa code cho tên miền ‘ticket.cuongquachlab.com‘ , thư mục này đã được cấu hình trong phần Vhost trên.

# mkdir -p /var/www/ticket.cuongquachlab.com/

1.2 Cài đặt dịch vụ CSDL – MariaDB

Chúng ta sẽ cài đặt MariaDB phiên bản 10.2 (mới nhất tính đến thời điểm viết bài) làm dịch vụ Cơ Sở Dữ Liệu (Database). Đầu tiên là khai báo tạo repository MariaDB.

# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

# MariaDB 10.2 CentOS repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Tiến hành cài đặt sau khi khai báo MariaDB Repository.

# yum repolist
# yum install MariaDB-server MariaDB-client MariaDB-devel -y

Khởi động dịch vụ database MariaDB.

# systemctl start mysql.service
# systemctl enable mysql.service

Thiết lập cấu hình an toàn thông tin cơ bản cho MariaDB.

# mysql_secure_installation

1.3 Cài đặt PHP 7

Chúng ta cài đặt thông tin Repository REMI nơi chứa nguồn cài đặt rất nhiều phiên bản PHP. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt PHP 7 mới nhất và đã được hỗ trợ bởi osTicket ở phiên bản mới 1.10 này. (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt PHP 5.5, 5.6 trên CentOS)

# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
# rpm -Uvh remi-release-7*.rpm

Bây giờ ta sẽ kích hoạt repo remi sử dụng cho PHP 7.0 . Các bạn kéo xuống phần nội dung file ở section [remi-php70] , hãy kích hoạt ‘enabled=1‘.

# vi /etc/yum.repos.d/remi-php70.repo
[remi-php70]
name=Remi's PHP 7.1 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php71/$basearch/
#mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php71/httpsmirror
mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php71/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
...
# yum repolist

Giờ ta tiến hành cài đặt PHP 7.0 cùng một số module PHP hỗ trợ sử dụng cho osTicket.

# yum install --disablerepo=* --enablerepo=remi-php70 php php-mysql php-bcmath php-cli php-common php-devel php-embedded php-enchant php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-xml -y

1.4 Cấu hình firewall rule

Bạn cần cấu hình firewall rule cho phép các kết nối bên ngoài vào Web Server Apache (port 80/443 TCP). Nếu bạn xài ‘iptables‘ làm firewall thì sử dụng lệnh sau :

# iptables -A INPUT -p tcp --match multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

nếu bạn xài ‘firewalld‘ làm dịch vụ tường lửa trên CentOS 7 thì dùng lệnh sau .

# firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

1.5 Kiểm tra Web Server chạy hay chưa

Bạn hãy tham khảo bài viết “Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7” ở trên để rõ chi tiết kiểm tra.

2. Cài đặt osTicket

Giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt osTicket lên Web Server Apache bao gồm các bước đơn giản:

 • Tạo database cho osTicket.
 • Tải mã nguồn osTicket và giải nén vào thư mục web.
 • Truy cập trang web osTicket và cấu hình cơ bản

2.1 Tạo database cho osTicket

Đầu tiên bạn cần tạo một database cho mã nguồn osTicket sử dụng, với thông tin cơ bản như sau :

 • DB Name: osticket_db
 • DB User: osticket
 • DB Pass: password
# mysql -u root -p'<password>'
mysql> create database osticket_db;
mysql> grant all privileges on osticket_db.* to 'osticket'@'127.0.0.1' identified by 'password';
mysql> grant all privileges on osticket_db.* to 'osticket'@'localhost' identified by 'password';
mysql> flush privileges;
mysql> exit;

2.2 Cài đặt mã nguồn osTicket

Đầu tiên hãy tải mã nguồn php source osTicket về.

# cd /tmp
# wget http://osticket.com/sites/default/files/download/osTicket-v1.10.1.zip

Giải nén mã nguồn và copy mã nguồn vào thư mục của web domain ‘ticket.cuongquachlab.com‘.

# unzip osTicket-v1.10.1.zip
# cp -rp upload /var/www/ticket.cuongquachlab.com/public_html

Tạo file config chính cho osTicket từ file config mẫu trong mã nguồn.

# cd /var/www/ticket.cuongquachlab.com/public_html
# cp include/ost-sampleconfig.php include/ost-config.php
# chmod 0644 include/ost-config.php

Phân lại quyền sở hữu file và thư mục mã nguồn cho user Apache.

# chown -R apache:apache /var/www/ticket.cuongquachlab.com/public_html

2.3 Cài đặt thông tin osTicket

Giờ chúng ta sẽ truy cập website osTicket trên trình duyệt web với địa chỉ IP của Web Server Apache hoặc domain nếu bạn đã config riêng VirtualHost.

http://ticket.cuongquachlab.com

Đầu tiên sẽ là giao diện kiểm tra các thông tin PHP version và PHP Modules hỗ trợ cho osTicket đã ok hay chưa ?! Nếu ok hết thì sẽ hiện stick xanh lá như trong hình.

cài đặt osticket

Giao diện này yêu cầu chúng ta khai báo các thông tin Database để mã nguồn osTicket có thể kết nối đến CSDL để sử dụng.

cài đặt osticket - 2cài đặt osticket - 3

Sau khi khai báo hoàn tất và osTicket kiểm tra có thể kết nối Database thì việc cài đặt osTicket của bạn về cơ bản đã hoàn thành.

cài đặt osticket - 4

2.4 Quản lý osTicket Web

Chúng ta sẽ có 2 kênh sử dụng osTicket :
Kênh người dùng/khách hàng/nhân viên gửi ticket : http://ticket.cuongquachlab.com/

osticket guest
Kênh quản trị admin của osTicket : http://ticket.cuongquach.com/scp/login.php

osticket admin login

Giao diện thiết lập osTicket, bạn có thể điều chỉnh thêm trong đây rất nhiều thông số khác nhau và bắt đầu sử dụng osTicket.

osticket overview

Tổng kết cài đặt osTicket

Như vậy là Cuongquach.com đã hướng dẫn bạn cách cài đặt osTicket trên CentOS 7 để làm website ticket helpdesk hỗ trợ hoàn tất rồi. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, giờ phần của bạn đó chính là dành thời gian ra để khám phá sử dụng osTicket sao cho hiệu quả trong doanh nghiệp hay phòng ban .

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleHướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) trên CentOS 7
Next articleEbook Lab VMware vSphere 6.5 – Install, Configure and Manage (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !