[Linux] Fix lỗi cronjobs chạy sai giờ hệ thống trên CentOS

Fix lỗi cronjobs chạy sai giờ hệ thống trên CentOS

Chẳng là vừa rồi thì khi check log cronjobs /var/log/cron thì phát hiện ra thời gian chạy thực thi các tác vụ crontab bị lệch hoàn toàn 1 khoảng dài so với thời gian của hệ thống.

Ban đầu kiểm tra bằng 2 lệnh

# date
# clock

-> Hoàn toàn bình thường, thời gian khớp nhau. Timezone ntpdate cũng như thay đổi /etc/localtime có reboot system và reboot service cronjob rồi vẫn không ăn. Mày mò một hồi thì tìm thấy cách thêm 2 option quy định rõ timezone vào dịch vụ crontab trên CentOS.

# vi /etc/crontab
CRON_TZ="Asia/Ho_Chi_Minh"
TZ="ICT"

Hai giá trị cấu hình trên dùng để quy định cụ thể phần timezone cho dịch vụ Cronjob trong trường hợp dịch vụ không ăn thời gian timezone của hệ thống.

Sau đó reboot lại hệ thống thì đã ăn khớp thời gian giữa hệ thống và cronjob dịch vụ.

Chúc các bạn thành công.

Previous article[FTP] Tìm hiểu về chức năng “pure-uploadscript” của dịch vụ Pure-FTPd
Next article[SSL/TLS] Vai trò và hoạt động của Domain Control Validation (DCV) khi đăng ký SSL Certificate
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !