Hướng dẫn liệt kê bảng ARP trên ESXi với esxcli

Đôi khi việc quản lý máy chủ ESXi cần việc kiểm tra các nguyên nhân tại sao mạng (network) không thông ? Một trong những bước cơ bản đó chính là kiểm tra thông tin ARP trên ESXi tại đường truyền mạng mà máy chủ ESXi đang kết nối. Điều đó giúp ta xác định các vấn đề liên quan đến lớp 2 (TCP/IP) có đang phát sinh lỗi hay không ?

Vậy làm thế nào để liệt kê thông tin bảng ARP trên ESXi

Chúng ta sẽ liệt kê thông tin bảng ARP trên môi trường shell của ESXi. Nếu bạn nghĩ lệnh “arp” trên Unix hoạt động thì tiếc thay điều đó không xảy ra. Thay vào đó ESXi có công cụ riêng mang tên “esxcli” giúp hỗ trợ kiểm tra, thống kê và cấu hình rất nhiều chức năng trên môi trường shell máy chủ ESXi.

# esxcli 
Usage: esxcli [options] {namespace}+ {cmd} [cmd options]

Options:
 --formatter=FORMATTER
            Override the formatter to use for a given command. Available formatter: xml, csv, keyvalue
 --debug        Enable debug or internal use options
 --version       Display version information for the script
 -?, --help      Display usage information for the script

Available Namespaces:
 device        Device manager commands
 elxnet        elxnet esxcli functionality
 esxcli        Commands that operate on the esxcli system itself allowing users to get additional information.
 fcoe         VMware FCOE commands.
 graphics       VMware graphics commands.
 hardware       VMKernel hardware properties and commands for configuring hardware.
 hpbootcfg       HP Boot Configuration Utility
 hptestevent      HP Test Event Utility
 iscsi         VMware iSCSI commands.
 network        Operations that pertain to the maintenance of networking on an ESX host. This includes a wide variety of commands to manipulate virtual networking components
 ....

Chúng ta sẽ chỉ chú trọng vào chức năng hỗ trợ “network” của lệnh “esxcli“.

# esxcli network
Usage: esxcli network {cmd} [cmd options]

Available Namespaces:
 firewall       A set of commands for firewall related operations
 ip          Operations that can be performed on vmknics
 nic          Operations having to do with the configuration of Network Interface Card and getting and updating the NIC settings.
 port         Commands to get information about a port
 sriovnic       Operations having to do with the configuration of SRIOV enabled Network Interface Card and getting and updating the NIC settings.
 vm          A set of commands for VM related operations
 vswitch        Commands to list and manipulate Virtual Switches on an ESX host.
 diag         Operations pertaining to network diagnostics

Chính xác thì câu lệnh sau sẽ giúp liệt kê bảng địa chỉ ARP trên ESXi môi trường shell.

# esxcli network ip neighbor list
Neighbor    Mac Address    Vmknic  Expiry State Type  
------------- ----------------- ------ -------- ----- -------
192.168.1.102 00:0c:29:be:aa:cc vmk0  1092 sec     Unknown
192.168.1.1  00:10:db:ff:bb:00 vmk0   531 sec     Unknown
192.168.1.250 00:50:56:80:cc:f7 vmk0  1149 sec     Unknown

Cực kì đơn giản phải không nào. Hy vọng qua bài viết này, cuongquach.com đã giúp bạn xem thông tin bảng ARP trên ESXi.

Previous articleCách download video trên Vimeo
Next articleTài liệu lập trình Kotlin Tiếng Việt – Trần Duy Thanh
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !