[CSF] Lỗi *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed,…

914

Khi cài đặt hay vận hành firewall CSF thì bạn có thể sẽ gặp log thông báo lỗi như sau :

*WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny

Lúc này để giải quyết lỗi này thì bạn chỉ cần cài đặt thêm gói Perl-www :

 

Chúc các bạn thành công !