[DirectAdmin] Thông tin mật khẩu mặc định account Admin đăng nhập DA

[DirectAdmin] Thông tin mật khẩu mặc định account Admin đăng nhập DA

Khi bạn cài đặt xong hệ thống Direct Admin thì mặc định DA sẽ lưu thông tin user/password của account admin tại thư mục có tên “setup.txt”. Nếu bạn để mặc định và không hề thao tác thay đổi thông tin mật khẩu của admin thì bạn có thể tìm thông tin đó và sử dụng nó để đăng nhập như sau :

# cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt
 hostname=xxxx
 email=admin@xxxx
 mysql=awWQZZIW
 mysqluser=da_admin
 adminname=admin
 adminpass=DsXXABRT
 ns1=ns1.cuongquach.com
 ns2=ns2.cuongquach.com
 ip=xxx.xxx.xxx.xxx
 netmask=255.0.0.0
 uid=xxxx
 lid=xxxx
 services=services_es60_64.tar.gz

Hãy chú ý 2 giá trị thông tin mà bạn cần tìm, “adminpass” chính là thông tin password của bạn :

adminname=admin
adminpass=DsXXABRT

Để thay đổi mật khẩu user admin, bạn có thể thực hiện thông qua Command Line, lưu ý mật khẩu thay đổi rồi sẽ không được lưu lại vào file “setup.txt” .

# passwd admin

Chúc bạn thành công !

Previous article[cPanel] Hướng dẫn đổi mật khẩu user trong cPanel bằng Command Line
Next article[CSF] Lỗi *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed,…
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !