[Zabbix] File systemd service cho Zabbix Server trên CentOS/RHEL 7

File systemd service cho Zabbix Server trên CentOS/RHEL 7


Nội dung của bài viết này chủ yếu là note lại nội dung của file systemd service dành cho dịch vụ Zabbix Server v2.0 -> 3.0 (được compile từ source) trên các hệ điều hành Linux sử dụng systemd như Fedora 16/17, CentOS/RedHat 7,… 

Ta sẽ tạo file zabbix_server.service ở đường dẫn thư mục quản lý dịch vụ bởi systemctl : /lib/systemd/system/

Lưu ý :
– Nhớ kiểm tra lại đường dẫn các file binary như /usr/local/sbin/zabbix_server” và PID Zabbix Server file/var/run/zabbix/zabbix_server.pid” có thể khác nhau trên từng hệ điều hành hoặc theo cấu hình trong file cấu hình dành cho dịch vụ Zabbix Server của các bạn.

 

# vi /lib/systemd/system/zabbix_server.service
[Unit]
Description=Zabbix Server
After=syslog.target network.target mysqld.service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/zabbix_server  -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf
ExecReload=/usr/local/sbin/zabbix_server -R config_cache_reload
RemainAfterExit=yes
PIDFile=/var/run/zabbix/zabbix_server.pid

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Như vậy là xong file systemd service dành cho dịch vụ Zabbix Server trên CentOS/Redhat 7 .
Previous article[Nginx] Cấu hình Systemd Service dịch vụ Nginx compile trên CentOS/RHEL 7
Next article[Zabbix] File systemd service cho Zabbix Agentd trên CentOS/RHEL 7
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !