[Zabbix] File systemd service cho Zabbix Server trên CentOS/RHEL 7

242

File systemd service cho Zabbix Server trên CentOS/RHEL 7


Nội dung của bài viết này chủ yếu là note lại nội dung của file systemd service dành cho dịch vụ Zabbix Server v2.0 -> 3.0 (được compile từ source) trên các hệ điều hành Linux sử dụng systemd như Fedora 16/17, CentOS/RedHat 7,… 

Ta sẽ tạo file zabbix_server.service ở đường dẫn thư mục quản lý dịch vụ bởi systemctl : /lib/systemd/system/

Lưu ý :
– Nhớ kiểm tra lại đường dẫn các file binary như /usr/local/sbin/zabbix_server” và PID Zabbix Server file/var/run/zabbix/zabbix_server.pid” có thể khác nhau trên từng hệ điều hành hoặc theo cấu hình trong file cấu hình dành cho dịch vụ Zabbix Server của các bạn.

 


Như vậy là xong file systemd service dành cho dịch vụ Zabbix Server trên CentOS/Redhat 7 .

LEAVE A REPLY