[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Zabbix Agent trên FreeBSD OS

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình dịch vụ Zabbix Agent phía client trên hệ thống máy chủ FreeBSD OS. Các bạn thực hiện theo các bước sau.

1. Khởi tạo user và group ‘zabbix’ trên FreeBSD

– Chúng ta sẽ khởi tạo user ‘zabbix’ và group ‘zabbix’ cho hoạt động dịch vụ Zabbix trên FreeBSD.

# pw groupadd zabbix
# pw useradd zabbix -G zabbix
# pw user mod zabbix -d /nonexistent -s /usr/sbin/nologin

 
2. Download source cài đặt Zabbix

– Chúng ta sẽ tiến hành compile source Zabbix theo cơ chế ‘zabbix-agent‘ thôi. Trước đó thì chúng ta cần download source code Zabbix về.
Lưu ý là, hệ thống Zabbix server đang chạy version mấy thì download bản tương ứng. Ở đây , mình sẽ cài đặt Zabbix Agent version 3.0.
– Link truy cập download : http://www.zabbix.com/download.php

# cd /root
# wget --no-check-certificate -O /root/zabbix-3.0.4.tar.gz https://sourceforge.net/projects/zabbix/files/ZABBIX%20Latest%20Stable/3.0.4/zabbix-3.0.4.tar.gz/download

 
3. Tiến hành compile Zabbix Agent

– Source Zabbix này bạn có thể compile làm Zabbix Server, Zabbix Proxy và Zabbix Agent. Nhưng nhu cầu ở đây là cài đặt Zabbix Agent nên khi compile ta sẽ chỉ thêm option enable Zabbix Agent.

# tar xvfz zabbix-3.0.4.tar.gz
# cd zabbix-3.0.4
# ./configure --enable-agent
# make && make install

 
– Copy file start dịch vụ Zabbix Agent vào thư mục quản lý script khởi động dịch vụ lúc start.

# cp /root/zabbix-3.0.4/misc/init.d/freebsd/zabbix_agentd /etc/rc.d/
# chmod +x /etc/rc.d/zabbix_agentd

 
– Sau khi bạn cài đặt xong thì file cấu hình Zabbix Agent sẽ nằm ở đường dẫn : /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

 
4. Cấu hình start dịch vụ lúc khởi động hệ thống

# vi /etc/rc.conf
zabbix_agentd_enable="YES"

 
5. Cấu hình file dịch vụ Zabbix Agent

– Chúng ta sẽ cấu hình file dịch vụ Zabbix Agent với các phần cấu hình cơ bản như sau :

# nano /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
Server=192.168.1.100
ListenPort=10050
ServerActive=192.168.1.100
Hostname=freebsd.cuonguach.com

 
Chú thích cấu hình :
Server/ServerActive : chỉ định địa chỉ IP của Zabbix Server chịu trách nhiệm monitor các dịch vụ Client. Ví dụ IP của mình là : 192.168.1.100
ListenPort : port được sử dụng để giao tiếp kết nối giữa Zabbix Server và Zabbix Agent.
Hostname : tên định danh dùng để giao tiếp giám sát, đặt tên đúng với phần cấu hình ‘Hostname’ khi add Host trên Zabbix Server.

 
6. Cấu hình firewall mở port 10050 chiều inbound và outbound

– Ở đây mình sử dụng dịch vụ tường lửa PF trên FreeBSD nên sẽ cấu hình cơ bản theo kiểu cấu trúc cấu hình của tường lửa PF. Nếu bạn xài IPFW thì cấu hình kiểu khác.

# nano /etc/pf.conf
ext_if = "em0"
int_if = "em1"
table <monitor_ip> const { 192.168.1.100 }
pass in log quick on $ext_if proto tcp from <monitor_ip> to any port 10050 keep state

 
– Reload lại cấu hình tường lửa PF trên FreeBSD.

# pfctl -f /etc/pf.conf

 
7. Khởi động chương trình Zabbix Agent

– Lúc này ta khởi động dịch vụ Zabbix Agent trên FreeBSD là xong.

# service zabbix_agentd start

 
– Kiểm tra xem đã có tiến trình Zabbix Agentd tương ứng chưa.

# ps aux | grep zabbix_agentd
zabbix 75975 0.0 0.0 19672 1836 ?? S 3:59PM 0:00.00 /usr/local/sbin/zabbix_agentd
zabbix 75976 0.0 0.0 19672 2188 ?? S 3:59PM 0:00.00 zabbix_agentd: collector [idle 1 sec] (zabbix_agentd)
zabbix 75977 0.0 0.0 19672 1828 ?? S 3:59PM 0:00.00 zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection] (zabbix_agentd)
zabbix 75978 0.0 0.0 19672 1828 ?? S 3:59PM 0:00.00 zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection] (zabbix_agentd)
zabbix 75979 0.0 0.0 19672 1828 ?? S 3:59PM 0:00.00 zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection] (zabbix_agentd)
zabbix 75980 0.0 0.0 19672 1896 ?? S 3:59PM 0:00.00 zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec] (zabbix_agentd)
zabbix 75981 0.0 0.0 19672 1896 ?? S 3:59PM 0:00.00 zabbix_agentd: active checks #2 [idle 1 sec] (zabbix_agentd)
root 75984 0.0 0.0 16280 1632 1 R+ 3:59PM 0:00.00 grep zabbix_agentd

 
– Kiểm tra xem dịch vụ Zabbix Agent đã lắng nghe port 10050 chưa.

# sockstat -4 -l | grep 10050
USER COMMAND PID FD PROTO LOCAL ADDRESS FOREIGN ADDRESS 
zabbix zabbix_age 54362 4 tcp4 *:10050 *:*
zabbix zabbix_age 54361 4 tcp4 *:10050 *:*
zabbix zabbix_age 54360 4 tcp4 *:10050 *:*
zabbix zabbix_age 54359 4 tcp4 *:10050 *:*
zabbix zabbix_age 54358 4 tcp4 *:10050 *:*
zabbix zabbix_age 54357 4 tcp4 *:10050 *:*
zabbix zabbix_age 54356 4 tcp4 *:10050 *:*

 
– Phần còn lại các bạn add host server FreeBSD trên Zabbix Server với Template FreeBSD là được.

Nếu có bất kì thắc mắc gì thì đừng ngại bình luận phía dưới nhé.

Previous article[cPanel] Hướng dẫn cấu hình SSL trên cPanel/WHM Hosting
Next article[ShellScript] Script hỗ trợ tính tổng rule iptables đang hoạt động trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !