[ShellScript] Script hỗ trợ tính tổng rule iptables đang hoạt động trên Linux

506

Shell script Linux – “iptables-rules-count.sh”

Miêu tả

iptables-rules-count.sh‘ là một file shell script giúp ta tính tổng số lượng iptables rule firewall đang hoạt động trên hệ thống Linux.

 
Yêu cầu

– Server Linux OS sử dụng netfilter là core tường lửa, sử dụng công cụ ‘iptables’ để set tương tác với ‘netfilter’ giúp kiểm soát hoạt động của ‘netfilter’ thông qua các iptables rule.
– Git tool được cài trên Linux.
– User chạy script phải có quyền hạn chạy tool ‘iptables’ (thường là user cấp cao như ‘root’).
– User có quyền ghi trên thư mục /tmp/ .

 
Nội dung code

Link github: https://github.com/cuongquach/iptables-rules-count.sh.git
Link cuongquach.com : https://cuongquach.com/download/shellscripts/sys/iptables-rules-count.sh.txt

 
Hướng dẫn cài đặt script

+ Linux – Github

 
+ Linux – cuongquach.com

 
Ví dụ sử dụng

– Tính tổng số lượng iptables rule đang hoạt động trên Linux.

 
Tác giả

Tên : Quách Chí Cường
Website : https://cuongquach.com/
Github : https://github.com/cuongquach

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here