[Zabbix] Fix lỗi ‘Zabbix server is not running: the information displayed may not be current’

Bạn vừa mới cài đặt Zabbix Server và truy cập frontend Zabbix Server thì nhận ngay quả log error với nội dung như sau :
Zabbix server is not running: the information displayed may not be current

Nếu bạn gặp ngay log đó, thì hãy điểm qua các phần sau cần phải kiểm tra để fix lỗi Zabbix server frontend này nhé.

1. Tắt ‘SELinux’

– Nếu bạn không có khả năng cấu hình hoạt động ‘SELinux’ thì bạn hãy kiểm tra xem tính năng SELinux có đang bật hay không ? Nếu có hãy tắt nó đi, vì SELinux là 1 tính năng bảo mật và thường block rất nhiều hoạt động không được cấu hình cho phép phù hợp.
# vi /etc/sysconfig/selinux
SELINUX=disabled

–  Reboot lại hệ thống.

# getenforce
Disabled

+ Còn nếu bạn muốn cấu hình SELinux không tắt thì có thể làm theo lệnh như sau :

# getsebool httpd_can_network_connect
httpd_can_network_connect --> off
# setsebool -P httpd_can_network_connect on
# getsebool httpd_can_network_connect
httpd_can_network_connect --> on

2. Kiểm tra dịch vụ Zabbix Server và MySQL

– Bạn kiểm tra xem dịch vụ MySQL chứa CSDL của Zabbix Server và dịch vụ Zabbix Server đã khởi động hay chưa. Nếu chưa thì khởi động dịch vụ lên.
# /etc/init.d/zabbix-server start
# /etc/init.d/mysqld start

3. Kiểm tra thông tin CSDL đã được tạo và import hay chưa ?

Đối với dịch vụ Zabbix Server hoặc Zabbix Proxy cũng như để Zabbix frontend php lấy dữ liệu phục vụ người dùng thi ta cần cài đặt template mẫu CSDL cho zabbix. Các template CSDL mẫu nằm ở source cài đặt như Zabbix3 “zabbix-3.0.1/database/mysql/“ tương ứng lựa chọn biên dịch với kiểu dịch vụ Database là MySQL.
– Tiến hành khởi tạo database và thông tin kết nối liên quan.
# cd /usr/local/src/zabbix-3.0.1/database/mysql
# mysql
mysql> create database zabbix_vina character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix_db.* to 'zabbix_user'@'localhost' identified by 'XXXXXXX';
mysql> grant all privileges on zabbix_db.* to 'zabbix_user'@'127.0.0.1' identified by 'XXXXXXX';
mysql> flush privileges;
mysql> quit;

– Tiến hành import CSDL mẫu để tạo template tables.

# mysql -u zabbix_vina -p'XXXXXXX' zabbix_vina < schema.sql
# mysql -u zabbix_vina -p'XXXXXXX' zabbix_vina < images.sql
# mysql -u zabbix_vina -p'XXXXXXX' zabbix_vina < data.sql

4. Kiểm tra thông tin kết nối Database của Zabbix Server.

– Bạn cần kiểm tra chính xác các thông tin kết nối Database đã được import CSDL mẫu của Zabbix hay chưa ? Nếu bạn điền sai thông tin thì hãy kiểm tra lại.
– Sẵn tiện bạn kiểm tra luôn cấu hình kết nối CSDL của dịch vụ Zabbix Agentd local.
# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
DBHost=localhost
DBName=zabbix_db
DBUser=zabbix_user
DBPassword=XXXXXXX

5. Kiểm tra thông tin kết nối DB và Zabbix Server từ frontend

– Có thể trong quá trình thiết lập các cấu hình tiêu chuẩn từ giao diện Zabbix ban đầu, bạn đã cấu hình sai các thông tin kết nối như Database, Port Server Zabbix,.. nên giờ bạn cần kiểm tra lại file cấu hình tương ứng.
– Đường dẫn dưới là đang đứng ở thư mục source code PHP frontend Zabbix.
# vi ./conf/zabbix.conf.php
...
$DB['TYPE']     = 'MYSQL';
$DB['SERVER']   = 'localhost';
$DB['PORT']     = '3306';
$DB['DATABASE'] = 'zabbix_db';
$DB['USER']     = 'zabbix_user';
$DB['PASSWORD'] = 'XXXXXXX';
 
// Schema name. Used for IBM DB2 and PostgreSQL.
$DB['SCHEMA'] = '';
 
$ZBX_SERVER      = 'localhost';
$ZBX_SERVER_PORT = '10051';
...

 
Ok hy vọng các bạn tìm thấy phương án xử lý hữu hiệu ở bài viết này.

Previous article[Tech] Google cam kết hỗ trợ cộng đồng phát triển ứng dụng Đông Nam Á
Next article[WordPress] Ẩn chức năng ‘Bạn quên mật khẩu’ trang đăng nhập WordPress
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !