[Nginx] Cấu hình Systemd Service dịch vụ Nginx compile trên CentOS/RHEL 7

Nội dung của bài viết này chủ yếu là note lại nội dung của file systemd service dành cho dịch vụ Nginx (được compile từ source) trên các hệ điều hành Linux sử dụng systemd như Fedora 16/17, CentOS/RedHat 7,…

Ta sẽ tạo file nginx.service ở đường dẫn thư mục quản lý dịch vụ bởi systemctl : /lib/systemd/system/

Lưu ý :
– Nhớ kiểm tra lại đường dẫn các file binary như “/usr/sbin/nginx” và PID Nginx file “/var/run/nginx.pid” có thể khác nhau trên từng hệ điều hành hoặc theo cấu hình lúc compile Nginx của các bạn.

 

# vi /lib/systemd/system/nginx.service
[Unit]
 Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
 After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
 Type=forking
 PIDFile=/var/run/nginx.pid
 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
 ExecStart=/usr/sbin/nginx
 ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
 ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
 PrivateTmp=true

[Install]
 WantedBy=multi-user.target

– Khởi động dịch vụ Nginx .

# systemctl start nginx


Như vậy là xong file systemd service dành cho dịch vụ Nginx trên CentOS/Redhat 7 .

Previous article[Linux] Hướng dẫn khoá và mở khoá đăng nhập mật khẩu của tài khoản user trên Linux
Next article[Zabbix] File systemd service cho Zabbix Server trên CentOS/RHEL 7
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !