Sử dụng lệnh MKDIR trong Linux để tạo thư mục

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, sử dụng lệnh MKDIR trong Linux giúp tạo thư mục. Đây là một trong những kiến thức lệnh Linux cơ bản dành cho người mới làm quen với Linux thực hành. Vậy nếu bạn mới học về Linux thì còn ngại ngần gì mà không thử tạo thư mục trong Linux với bài viết này của “Cuongquach.com” nào.

lệnh mkdir trong linux tạo thư mục

Chương trình lệnh “MKDIR” trong Linux là gì ?

Chương trình lệnh MKDIR trong Linux cho phép user được tạo thư mục rỗng trên hệ điều hành Linux. Với lệnh “mkdir” bạn có thể tạo đồng thời nhiều thư mục, cũng như set được quyền cho cả thư mục khi tạo ra. Tất nhiên phải lưu ý đến quyền hạn được phép tạo thư mục của user khi đang đứng ở thư mục cha hay không nhé ?! Nếu không bạn sẽ gặp thông báo lỗi về việc từ chối quyền (permission denied).

1. Tạo một thư mục đơn giản

Để tạo một thư mục trong hệ điều hành Linux vô cùng đơn giản với việc truyền tên thư mục vào lệnh mkdir.

Cú pháp lệnh

mkdir <path_name>

Ví dụ 1:
– Tạo 1 thư mục “cuongquach_dir” ngay tại thư mục hiện hành (cwd).

# mkdir cuongquach_dir
# ls
cuongquach_dir

– Tạo 1 thư mục “cuongquach_dir” tại thư mục /root/ .

# mkdir /root/cuongquach_dir/
# ls /root/
cuongquach_dir

2. Tạo nhiều thư mục cùng lúc

Bạn cũng có thể tạo nhiều thư mục cùng lúc bằng cách truyền tất cả tên thư mục hoặc đường dẫn tên mục vào sau lệnh mkdir. Các tên thư mục nên được cách nhau bằng một khoảng trắng.

Cú pháp lệnh

mkdir <path_name_1> <path_name_2> <path_name_3>

Ví dụ 2:
– Tạo 3 thư mục “cuongquach_dir_1“, “cuongquach_dir_2“, “cuongquach_dir_3” ngay tại thư mục hiện hành (cwd).

# mkdir cuongquach_dir_1 cuongquach_dir_2 cuongquach_dir_3
# ll
total 20K
4.0K drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Sep 3 08:14 .
4.0K dr-xr-x---. 16 root root 4.0K Sep 3 08:09 ..
4.0K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 3 08:14 cuongquach_dir_1
4.0K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 3 08:14 cuongquach_dir_2
4.0K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 3 08:14 cuongquach_dir_3

– Tạo 3 thư mục “cuongquach_dir_1“, “cuongquach_dir_2“, “cuongquach_dir_3” ngay tại thư mục root.

# mkdir /root/cuongquach_dir_1 /root/cuongquach_dir_2 /root/cuongquach_dir_3
# ll /root/
total 20K
4.0K drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Sep 3 08:14 .
4.0K dr-xr-x---. 16 root root 4.0K Sep 3 08:09 ..
4.0K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 3 08:14 cuongquach_dir_1
4.0K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 3 08:14 cuongquach_dir_2
4.0K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 3 08:14 cuongquach_dir_3

– Bạn cũng có thể thực hiện mẹo sau để tạo nhiều thư mục cùng lúc tại thư mục root.

# mkdir /root/{cuongquach_dir_1,cuongquach_dir_2,cuongquach_dir_3}

3. Tạo thư mục kèm cấp thư mục cha

Để tạo một thư mục kèm theo thư mục cấp cha của nó phải được tạo ra ngay cả khi cấp thư mục cha chưa tồn tại. Thì bạn hãy dùng option “-p“. Giả sử, thư mục “/root/cuongquach_parent/” chưa được tạo mới, nhưng giờ mình có nhu cầu tạo thư mục con của nó “/root/cuongquach_parent/cuongquach_dir” thì muốn tạo cả cấp thư mục cha và con luôn.

Cú pháp lệnh

mkdir -p <path_name>

Ví dụ 3:
– Nếu bạn cố tạo với cú pháp ví dụ 1, thì bạn sẽ gặp lỗi sau do cấp thư mục /root/ hoặc /root/cuongquach_parent/ chưa tồn tại.

# mkdir /root/cuongquach_parent/cuongquach_dir
mkdir: cannot create directory `/root/cuongquach_parent/cuongquach_dir': No such file or directory

– Giờ ta dùng option “-p” và “-v” để xem cách lệnh mkdir xử lý. Bạn sẽ thấy đầu tiên nó tạo thư mục cấp cha của “cuongquach_dir” nếu nó chưa tồn tại. Sau đó sẽ tạo thư mục con “cuongquach_dir” kế đến.

# mkdir -p -v /root/cuongquach_parent/cuongquach_dir
mkdir: created directory `/root/cuongquach_parent'
mkdir: created directory `/root/cuongquach_parent/cuongquach_dir'

– Ta dùng lệnh TREE trong Linux để xem thông tin các thư mục và file thuộc thư mục /root/ theo dạng cây.

# tree /root/
/root/
└── cuongquach_parent
    └── cuongquach_dir

4. Tạo thư mục với phân quyền cụ thể

Liệu ta có thể set luôn pân quyền khi mà tạo một thư mục mới hay không ? Tất nhiên là được với option “-m“. Option này chấp nhận format và giá trị permission (775,…). Nếu bạn dùng option “-m” mà không đi kèm giá trị phân quyền thì thư mục sẽ được tạo ra theo giá trị umask mặc định.

Cú pháp lệnh

mkdir -p <permission_value> <path_name>

Ví dụ 4:

# mkdir -m 440 cuongquach_dir
# ls -l
total 4
dr--r----- 2 root root 4096 Sep 3 08:30 cuongquach_dir

5. Hiển thị quá trình tạo thư mục

Với option “-v” của lệnh MKDIR sẽ buộc lệnh phải in ra output thông tin như khởi tạo thư mục thành công hay không ? khởi tạo thất bại? thư mục đã tồn tại.

Cú pháp lệnh

mkdir -v <path_name>

Ví dụ 5:

– Khởi tạo thư mục thành công, không lỗi.

# mkdir -v /root/{cuongquach_dir_1,cuongquach_dir_2,cuongquach_dir_3}
mkdir: created directory `/root/cuongquach_dir_1'
mkdir: created directory `/root/cuongquach_dir_2'
mkdir: created directory `/root/cuongquach_dir_3'

– Khởi tạo thư mục thất bại, do các thư mục này đã tồn tại.

# mkdir -v /root/{cuongquach_dir_1,cuongquach_dir_2,cuongquach_dir_3}
mkdir: cannot create directory `/root/cuongquach_dir_1': File exists
mkdir: cannot create directory `/root/cuongquach_dir_2': File exists
mkdir: cannot create directory `/root/cuongquach_dir_3': File exists

6. Manual lệnh MKDIR trong Linux

Bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng của lệnh MKDIR trong Linux với lệnh “man“.

# man mkdir

Vậy là các bạn đã xem xong bài viết “Hướng dẫn tạo thư mục trong Linux với lệnh MKDIR” rồi. Chúc các bạn thực hành tốt nhé.

Tham khảo:
https://linux.die.net/man/1/mkdir

Previous articleTự học CCNA – Bài 10: Quá trình khởi động của Router
Next articleWorkshop “Business Intelligence (BI) & Hướng tiếp cận triển khai” (HCM-09/09/2017)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !