[LinuxTools] Hướng dẫn sử dụng chương trình lệnh “free” trên Linux

Chương trình lệnh “free” cung cấp thông tin về dung lượng bộ nhớ đã sử dụng và chưa sử dụng, kèm theo đó là thông tin về dung lượng RAM ảo SWAP. Chương trình có thể lấy các thông tin trên từ các Hệ Điều Hành Linux hoặc Unix-like OS.

Trong bài viết này chúng ta sẽ hướng đến việc các câu lệnh “free” được sử dụng trong quản trị.

Cấu trúc câu lệnh

# free [option]

1. Thống kê dung lượng bộ nhớ hệ thống hiện tại theo 3 đơn vị bytes, kilobytes, megabytes and gigabytes

– Thống kê dữ liệu theo đơn vị bytes , ta thêm option “-b” vào sau lệnh free .

# free -b
     total used free shared buffers cached
Mem: 4018053120 2438025216 1580027904 63262720 235020288 387944448
-/+ buffers/cache: 1815060480 2202992640
Swap: 4294963200 91754496 4203208704

– Thống kê dữ liệu theo đơn vị kilobytes , ta thêm option “-k” vào sau lệnh free .

# free -k
     total used free shared buffers cached
Mem: 3923880 2401184 1522696 77872 229600 394984
-/+ buffers/cache: 1776600 2147280
Swap: 4194300 89604 4104696

– Thống kê dữ liệu theo đơn vị megabytes , ta thêm option “-m” vào sau lệnh free .

# free -m
     total used free shared buffers cached
Mem: 3831 2343 1488 75 224 386
-/+ buffers/cache: 1732 2099
Swap: 4095 87 4008

– Thống kê dữ liệu theo đơn vị gigabytes , ta thêm option “-g” vào sau lệnh free .

# free -g
     total used free shared buffers cached
Mem: 3 2 1 0 0 0
-/+ buffers/cache: 1 2
Swap: 3 0 3

2. Thống kê thêm phần tổng dung lượng bộ nhớ tính luôn cả dung lượng SWAP

– Ta sẽ thêm option “-t” vào sau lệnh free .

# free -mt
    total used free shared buffers cached
Mem: 3831 2391 1440 102 224 414
-/+ buffers/cache: 1751 2079
Swap: 4095 87 4008
Total: 7927 2478 5449

3. Thống kê với khoảng thời gian delay xuất hiện

– Ta có thể để lệnh free tự động thống kê sau 1 khoảng thời gian delay tương ứng đơn vị giây bằng cách thêm option “-s” vào sau lệnh free . Vd : # free -ms 2 , thì cứ sau mỗi 2 giây lệnh free sẽ tiếp tục in thông tin dữ liệu về dung lượng bộ nhớ ra màn hình terminal.

# free -ms 2

Như vậy, việc sử dụng chương trình lệnh “free” đơn giản chỉ có những option chủ yếu như thế. Chào các bạn !

Previous article[CSF] Danh sách lệnh command line quản lý dịch vụ tường lửa CSF
Next article[Linux] Hướng dẫn tạo SWAP File trên CentOS/RedHat
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !