[Linux] Fix lỗi “locate: can not stat () `/var/lib/mlocate/mlocate.db’: No such file or directory”

Fix error locate: can not stat () `/var/lib/mlocate/mlocate.db’: No such file or directory

Nếu bạn sử dụng chương trình “locate” để tìm file trên các hệ điều hành Linux quen thuộc như Redhat/CentOS/Ubuntu/Debian và bạn gặp phải cái thông báo lỗi như sau :

ERROR : locate: can not stat () `/var/lib/mlocate/mlocate.db’: No such file or directory

 
Thì bạn sẽ fix thế nào ?

Thông báo trên thể hiện rằng file cơ sở dữ liệu của chương trình locate (gói cài đặt là mlocate) bị thiếu, nên locate không thể sử dụng CSDL để tìm kiếm danh mục file trong hệ thống cho bạn. Thông thường thì lỗi trên xảy ra khi bạn mới cài đặt chương trình lần đầu tiên, và chưa chạy lệnh cập nhật CSDL cho mlocate.

# locate index.php
locate: can not stat () `/var/lib/mlocate/mlocate.db’: No such file or directory

 
Vậy bạn sẽ thực hiện lệnh cập nhật CSDL danh sách các chỉ mục đường dẫn file trên hệ thống như sau :

# updatedb

 
File CSDL “mlocate.db” sẽ được tự động tạo ra hoặc cập nhật mới (trong trường hợp trên hệ thống xuất hiện nhiều file mới bạn cần phải chạy lại lên trên để cập nhật CSDL) khi bạn chạy lệnh “updatedb“. File CSDL này chứa đầy đủ thông tin về đường dẫn của tất cả file trên hệ thống Linux khi bạn cập nhật nên khi bạn chạy locate để tìm 1 file thì sẽ đưa ra kết quả rất nhanh do đã tìm trước đó rồi. Bất lợi tí là phải thường xuyên cập nhật địa chỉ đường dẫn file mới nếu có.

 
# du -sh /var/lib/mlocate/mlocate.db
1M /var/lib/mlocate/mlocate.db

 
Lúc đó bạn chạy lại chương trình “locate” để tìm kiếm file sẽ không còn gặp lỗi trên nữa.

Cám ơn đã đọc bài viết.

Previous article[PentestTool] Hướng dẫn cài đặt chương trình SQLMAP trên Debian/Ubuntu để pentest SQL Injection
Next article[MailServer] Vai trò của hoạt động Reverse DNS (record PTR) với độ tín nhiệm gửi nhận email
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !