Ebook Learn C The Hard Way (PDF)

Ebook Learn C The Hard Way (PDF) – Cuongquach.com Với ebook này bạn sẽ học lập trình C bằng cách thực hành thông qua 52 bài tập sáng tạo vô cùng tuyệt vời. Tập gõ mã code của tác giả một cách chính xác. Sau đó tập sửa lỗi của bạn. Xem cách chương trình chạy. Học cách làm thế nào để suy nghĩ hiệu quả hơn về mã code; làm thế nào để tìm và sửa chữa những lỗi hiệu quả hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, bạn sẽ nắm vững các kỹ thuật lập trình nghiêm ngặt. Vì vậy đừng ngại download Ebook Learn C The Hard Way PDF tại Cuongquach.com .

ebook learn c the hard way pdf

Thông tin chung về ebook “Learn C The Hard Way”

Tên tài liệu Learn C The Hard Way PDF
Tác giả : Zed A.Shaw
Số trang : 1198
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : ePUB, mobi
Thể loại : Programming/Lập trình/C
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Learn C The Hard Way”

Learn C The Hard Way (LCTHW) là một cuốn sách thực tế dạy về lập trình C vô cùng hữu ích trong thế giới thực bằng cách sử dụng cùng phương pháp Learn The Hard Way đã được chứng minh. LCTHW dạy các chiến thuật lập trình phòng thủ và mã hóa C thực sự mạnh mẽ trên phần cứng thực chứ không phải là các máy trừu tượng và lý thuyết mô phạm. Cuốn sách nhấn mạnh việc đột phá mã code của bạn nhằm nhiều mục đích, trong quá trình này dạy rất nhiều chủ đề quan trọng như cấu trúc dữ liệu, thuật toán và kiểm tra tự động. Nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên giỏi hơn thì bạn cần cuốn sách này.

Mục lục ebook “Learn C The Hard Way”

Exercise 0 The Setup
Exercise 1 Dust Off That Compiler
Exercise 2 Using Makefiles to Build
Exercise 3 Formatted Printing
Exercise 4 Using a Debugger
Exercise 5 Memorizing C Operators
Exercise 6 Memorizing C Syntax
Exercise 7 Variables and Types
Exercise 8 If, Else-If, Else
Exercise 9 While-Loop and Boolean Expressions
Exercise 10 Switch Statements
Exercise 11 Arrays and Strings
Exercise 12 Sizes and Arrays
Exercise 13 For-Loops and Arrays of Strings
Exercise 14 Writing and Using Functions
Exercise 15 Pointers, Dreaded Pointers
Exercise 16 Structs and Pointers to Them
Exercise 17 Heap and Stack Memory Allocation
Exercise 18 Pointers to Functions
Exercise 19 Zed’s Awesome Debug Macros
Exercise 20 Advanced Debugging Techniques
Exercise 21 Advanced Data Types and Flow Control
Exercise 22 The Stack, Scope, and Globals
Exercise 23 Meet Duff’s Device
Exercise 24 Input, Output, Files
Exercise 25 Variable Argument Functions
Exercise 26 Project logfind
Exercise 27 Creative and Defensive Programming
Exercise 28 Intermediate Makefiles
Exercise 29 Libraries and Linking
Exercise 30 Automated Testing
Exercise 31 Common Undefined Behavior
Exercise 32 Double Linked Lists
Exercise 33 Linked List Algorithms
Exercise 34 Dynamic Array
Exercise 35 Sorting and Searching
Exercise 36 Safer Strings
Exercise 37 Hashmaps
Exercise 38 Hashmap Algorithms
Exercise 39 String Algorithms
Exercise 40 Binary Search Trees
Exercise 41 Project devpkg
Exercise 42 Stacks and Queues
Exercise 43 A Simple Statistics Engine
Exercise 44 Ring Buffer
Exercise 45 A Simple TCP/IP Client
Exercise 46 Ternary Search Tree
Exercise 47 A Fast URL Router
Exercise 48 A Simple Network Server
Exercise 49 A Statistics Server
Exercise 50 Routing the Statistics
Exercise 51 Storing the Statistics
Exercise 52 Hacking and Improving Your Server

Link download free ebook “Learn C The Hard Way”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Linux in Action (PDF)
Next articleDownload Kali Linux 2019.1 ISO
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !