[Lập trình Shell] Bài tập nhập chuỗi, đếm số lượng từ và in mỗi từ 1 dòng

Chào các bạn, nhằm giúp các bạn áp dụng lập trình shell vào thực tế hoặc làm bài tập bash shell thi cử. Thì mình sẽ cung cấp những bài tập cơ bản và nâng cao giúp các bạn trao dồi kĩ năng lập trình bash shell.

Bài tập “nhập chuỗi, đếm số lượng từ và in mỗi từ 1 dòng”

Đề bài:

– Viết chương trình với tham số đầu vào là 1 chuỗi hoặc 1 câu nào đó có ý nghĩa, sau đó đếm số lượng từ xuất hiện trong câu đó và in từng từ 1 trên 1 dòng riêng.

Code mẫu:

– Ta sẽ đọc input vào biến $STRING.
– Đếm số lượng từ bằng chương trình ‘wc’. (Đọc bài : [Linux] Hướng dẫn sử dụng lệnh wc và ví dụ trên Linux)

#!/bin/bash
# Author : Quach Chi Cuong
# Website : https://cuongquach.com/
# Title: nhap vao mot chuoi tu, dem so tu, sau do in moi tu tren 1 dong.

# Nhap input tu prompt
read -p "- Nhap vao 1 chuoi bat ki: " STRING

if [[ -z ${STRING} ]];then
	echo "-+ Chuoi nhap vao rong."
	echo "-+ Exit."
	exit 1
fi

# Dem so luong tu voi command 'wc -w'
number_word=$(echo ${STRING} | wc -w)
echo "- So luong tu: ${number_word}"

# In tung tu tren tung dong
for word in $STRING
do
	echo ${word}
done

exit 0

 
Output:

# chmod +x exercise2.sh
# ./exercise2.sh
- Nhap vao 1 chuoi bat ki: the Gioi nay La cua Chung Minh. Vietnam!
- So luong tu: 8
the
Gioi
nay
La
cua
Chung
Minh.
Vietnam!

 
Như vậy là ta đã hoàn thành 1 bài tập bash shell nữa rồi.

Previous article[Lập trình Shell] Bài tập in file văn bản theo dòng chẵn với nội dung dòng là chữ hoa
Next article[Linux] Hướng dẫn sử dụng lệnh wc và ví dụ trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !