Bài tập lập trình shell, nhập tên tuổi và xuất ra năm đạt 100 tuổi

Tiếp tục với chuỗi bài tập cơ bản đối với bài tập lập trình shell script, chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài số 11 với nội dung cực kì dễ cho các bạn sinh viên hay newbie đang tập tành lập trình. Bài viết sẽ gồm 3 phần : đề bài, thảo luận cơ bản và code mẫu.

Đề bài tập Lập Trình Shell số 11

Bạn hãy viết 1 chương trình script cho phép user nhập tên và tuổi của họ vào. Sau đó hãy in ra số năm mà user sẽ đạt độ tuổi 60, 80 và 100 tuổi.

Thảo luận cơ bản

– Nhập input vào biến với “read”.
– Tính toán con số với chương trình ‘expr’. Có thể coi thêm “Bốn cách tính toán trong bash shell script và trên Linux
– Lấy năm hiện tại trừ cho số tuổi, ra năm sinh dự kiến của user và cộng số năm sẽ đạt độ tuổi.

Code mẫu bài tập số 11

#!/bin/bash
# Author : Quach CHi Cuong
# Website: https://cuongquach.com/

read -p "- Ten ban la gi : " NAME
read -p "- Ban bao nhieu tuoi : " AGE

if [ -z "${NAME}" ];then
	echo "- Ban chua nhap ten. Thoat."
	exit 1
fi

if [ -z ${AGE} ];then
	echo "- Ban chua nhap tuoi. Thoat"
	exit 1
elif [ ${AGE} -lt 0 ];then
	echo "- Tuoi cua ban khong the nho hon 0. Thoat"
	exit 1
fi

CURRENT_YEAR="2017"
AGE_100=$(expr ${CURRENT_YEAR} - ${AGE} + 100)
AGE_80=$(expr ${CURRENT_YEAR} - ${AGE} + 80)
AGE_60=$(expr ${CURRENT_YEAR} - ${AGE} + 60)

echo ""
echo "-+ Ban se 60 tuoi vao nam : ${AGE_60}"
echo "-+ Ban se 60 tuoi vao nam : ${AGE_80}"
echo "-+ Ban se 60 tuoi vao nam : ${AGE_100}"

exit 0

 
+ Output chạy chương trình:

# bash baitap-year.sh
- Ten ban la gi : Quach Chi Cuong
- Ban bao nhieu tuoi : 25

-+ Ban se 60 tuoi vao nam : 2052
-+ Ban se 60 tuoi vao nam : 2072
-+ Ban se 60 tuoi vao nam : 2092

 
Như vậy các bạn đã hoàn thành nội dung bài tập lập trình shell số 11 này rồi. Chúc các bạn thành công nhé.

Previous articleTìm hiểu RAM Disk là gì, tmpfs là gì trên Linux
Next articleHướng dẫn tạo RAM Disk tmpfs trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !