Hướng dẫn cài đặt AWS CLI trên Linux

Hướng dẫn cài đặt AWS CLI trên Linux Cuongquach.com | Amazon Web Service (AWS) là một trong những công ty dẫn đầu thị trường nền tảng đám mây với rất nhiều dịch vụ cung cấp từ PaaS đến IaaS giúp cho người dùng và quản trị viên tự xây dựng mô hình hệ thống dịch vụ Internet phù hợp. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt công cụ AWS CLI, là một chương trình lệnh sử dụng cho các quản trị viên tương tác với dịch vụ AWS từ máy chủ bất kì. AWS CLI hỗ trợ cài đặt trên Windows, Linux và MacOS nhưng ở bài này ta chỉ quan tâm việc cài đặt AWS CLI trên Linux.

cai-dat-aws-cli-tren-linux

1. Cài đặt Python

Công cụ AWS Cli yêu cầu trên máy tính phải cài đặt Python 2.6.5+ hoặc Python 3.3+ . Vì vậy bạn cần phải cài đặt Python nếu chưa có.

Tham khảo thêm:
Cài đặt Python 2.7 trên CentOS/Ubuntu
Cài đặt Python 3.6 trên CentOS/Ubuntu

+ CentOS

# yum install python

hoặc

# yum install python3

+ Ubuntu

# apt-get install python3

hoặc cài thủ công bằng cách biên dịch mã nguồn Python 3 như sau.

# yum groupinstall "Development Tools" -y
# yum install -y gcc openssl-devel zlib-devel bzip2-devel sqlite sqlite-devel
# cd /opt/
# wget --no-check-certificate -O Python-3.6.8.tgz https://www.python.org/ftp/python/3.6.8/Python-3.6.8.tgz
# tar xzf Python-3.6.8.tgz
# cd Python-3.6.8
# ./configure --prefix=/usr/
# make
# make altinstall

Kế đó chúng ta cài đặt PIP , công cụ quản lý cài đặt các chương trình của Python qua thư viện cộng đồng public.

# cd /opt/
# curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
# python get-pip.py
# pip install --upgrade pip

Kiểm tra phiên bản PIP.

# pip --version
pip 19.0.3 from /usr/lib/python2.7/site-packages/pip (python 2.7)

2. Cài đặt AWS CLI

Giờ chúng ta sẽ cài đặt công cụ AWS Commandline bằng pip.

# pip install awscli
# pip install awscli --upgrade

Kiểm tra phiên bản công cụ AWS Cli.

# aws --version
aws-cli/1.16.131 Python/2.7.5 Linux/3.10.0-862.el7.x86_64 botocore/1.12.121

3. Cấu hình AWS CLI trên Linux

Trước khi bắt đầu sử dụng công cụ AWS Cli để tương tác và quản trị với hệ thống dịch vụ AWS, bạn cần cấu hình các thông tin bao gồm sau để chứng thực người dùng được quyền tương tác với tài khoản AWS của bạn.

  • AWS Access Key ID
  • AWS Secret Access Key
  • Default region name
  • Default output format

3.1 Lấy thông tin AWS Access Key & Secret Access Key

Vậy bước đầu chúng ta sẽ tạo một user chỉ dùng cho chứng thực AWS sử dụng qua công cụ AWS CLI. Phần này sẽ chỉ thể hiện tính chất demo của IAM Access KeySecret Access Key. Bạn truy cập trang quản lý ‘IAM‘ của AWS :

Bước 1: giả sử mình tạo user ‘cuongqc‘ để sử dụng cho AWS Cli

Bước 2: lựa chọn quyền hạn cho user của chúng ta.

  • AdministratorAccess
  • SystemAdministrator

Bước 3: xem và kiểm tra lại thông tin.

Bước 4: lúc này bạn sẽ có thông tin ‘Access key ID‘ và ‘Secret access key‘. Hãy lưu trữ các dự kiện này,

3.2 Cấu hình AWS CLI

Bên cạnh thông tin Secret KeyAccess Key đã có, nếu bạn cài AWS CLI trên EC2 Instance của Region bạn đang sử dụng thì bạn cần biết thông tin Region. Có thể truy xuất từ bên trong EC2 Instance như sau .

# curl -s http://169.254.169.254/latestement/availability-zone | sed 's/[a-z]$//'
ap-southeast-1

Giờ bạn chính thức có đầy đủ thông tin và sẽ điền vào form dưới.

# aws configure
AWS Access Key ID [None]: XXXXXXXOE4LFIXR2EOXQ
AWS Secret Access Key [None]: 1PSwfLfXQ1ytUhTVnlSCjulKxOTZuXXXXXXXXy/
Default region name [None]: ap-southeast-1
Default output format [None]: text

Sau khi cấu hình bạn sẽ thấy có 2 file config lưu trữ thông tin bạn đã input ở thư mục $HOME.

# cat ~/.aws/config
[default]
output = text
region = ap-southeast-1
# cat ~/.aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = XXXXXXXOE4LFIXR2EOXQ
aws_secret_access_key = 1PSwfLfXQ1ytUhTVnlSCjulKxOTXXXMfXXXXXy/

hoặc bạn cũng có thể khai báo thông tin trên qua biến môi trường :

# export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
# export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
# export AWS_DEFAULT_REGION=""
# export AWS_DEFAULT_OUTPUT=""

Bạn giờ có thể test chức năng với công cụ AWS CLI như list bucket trên Amazon S3 thử.

# aws s3 ls
2019-03-23 04:59:55 bkjson
2019-03-23 10:52:39 cuongquach-bucket

Vậy là bạn đã có thể tiến hành sử dụng công cụ AWS CLI rồi. Còn nếu muốn biết thêm chi tiết cú pháp cách sử dụng công cụ này thì có thể tham khảo tại đây: https://aws.amazon.com/vi/cli/

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleWebinar là gì ? Hội thảo trên mạng và truyền thông với Webinar
Next articleTop 13 bản phân phối Linux đáng chờ đợi năm 2019
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !