[Python] Hướng dẫn cài đặt Python 3.6.0 trên CentOS/Ubuntu

Vào thời điểm viết bài hướng dẫn này, thì phiên bản Python 3.6.0 là phiên bản 3.6.x mới nhất, cũng như đã cho phép cài đặt thời gian cuối tháng 12/2016. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Python 3.6.0 trên hệ điều hành Ubuntu,Debian và cài đặt trên CentOS/RHEL/Fedora.

Lưu ý:
– Có thể áp dụng các bước cài đặt đối với các version kế tiếp của Python 3.6.x

Tham khảo:
[Python] Hướng dẫn cài đặt Python 3.5.2 trên Ubuntu/Debian và CentOS/RHEL
– [Python] Hướng dẫn cài đặt Python 2.7.13 trên CentOS/Ubuntu

Thao tác cài đặt Python 3.6.0 trên CentOS/Ubuntu

1. Cài đặt các gói ứng dụng cần thiết

– Chúng ta cài đặt các gói ứng dụng và thư viện cần thiết trước khi cài đặt Python.

+ Ubuntu/Debian/Linux-Mint

# apt-get install -y build-essential checkinstall
# apt-get install -y libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libssl-dev openssl

 
+ CentOS/RHEL/Fedora

# yum install -y gcc openssl-devel zlib-devel bzip2-devel sqlite sqlite-devel
# yum groupinstall -y "Development Tools"

2. Download gói package Python 3.6.0

– Download gói package mã nguồn Python 3.6.0 từ trang chủ chính thức của Python dành cho danh sách các gói phiên bản phần mềm trước giờ của Python.
– Download page: https://www.python.org/downloads/source/

# cd /usr/src
# wget --no-check-certificate https://www.python.org/ftp/python/3.6.0/Python-3.6.0.tgz

 
– Giờ thì giải nén gói package Python 3.6.0 ra.

# tar xzf Python-3.6.0.tgz

3. Tiến hành compile Python 3.6.0

– Sử dụng các câu lệnh sau để tiến hành compile.

# cd Python-3.6.0
# ./configure
# make
# make altinstall

 
Chú thích:
altinstall : option này được sử dụng để tránh việc ghi đè thay thế python mặc định của hệ thống đang chạy /usr/bin/python. Mà sẽ cài đặt thành 1 chương trình binary riêng trên hệ thống.

4. Kiểm tra phiên bản Python

– Kiểm tra phiên bản python vừa mới cài đặt trên hệ thống.

# python3.6 -V
Python 3.6.0

5. Xoá cài đặt Python

– Trong trường hợp bạn có nhu cầu muốn xoá cài đặt Python 3.6.0 vừa mới cài đặt vào hệ thống thì hãy thực hiện các bước sau.

# cd Python-3.6.0
# make clean
# make uninstall
# make -n install

 
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết “Hướng dẫn cài đặt Python 3.6.0 trên CentOS/Ubuntu/Linux“.

Previous article[Linux] CentOS 5 và RHEL 5 chấm dứt thời gian hỗ trợ vào cuối tháng 3/2017
Next article[Linux] Hướng dẫn khôi phục mật khẩu root trên CentOS 7/RHEL 7
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !