[Zabbix] Sự khác biệt giữa Zabbix Active Check và Passive Check

Sự khác biệt giữa Zabbix Active Check và Passive Check

Chúng ta biết là khi Zabbix thực hiện lấy thông tin từ các Agent sẽ dựa trên các cấu hình item tương ứng dữ liệu cần thu thập, nên việc kiểm tra thuộc phân loại chủ động (active) hay bị động (passive) cũng được xem dựa vào giá trị item sử dụng được cấu hình ở dạng active hay passive.

Zabbix Passive Check nghĩa là gì ?
– Một zabbix item được coi như thuộc tính bị động (passive) sẽ có đặc điểm đó là công việc chủ động request kiếm thông tin monitor thuộc về ZABBIX SERVER .
– Phía Zabbix server sẽ gửi thông tin request đến hỏi phía Agent vào các khoảng thời gian (interval time) đã được cấu hình trong các thông tin item tương ứng, lấy thông tin monitor và báo cáo về lại hệ thống ngay lập tức.

zabbix-agent-passive

Zabbix Active Check sẽ như thế nào ?
– Trong trường hợp Zabbix item được coi như thuộc tính chủ động (active) sẽ có đặc điểm đó là công việc chủ động request kiếm thông tin monitor thuộc về ZABBIX AGENT.
– Đôi khi người ta kích hoạt tính năng này vì Zabbix Server không thể kết nối đến port đã chỉ định ở phía Zabbix Agent, điều này có thể bị ảnh hưởng từ các chính sách của tường lửa. Thế nên lúc này phía Agent sẽ là phía chủ động thu thập thông tin tương ứng item về hệ thống và gửi chúng đến cho phía Zabbix Server.
– Đầu tiên thì phía Zabbix Agent phải gửi request đến Zabbix Server nhằm lấy danh sách các item được Zabbix Server chỉ định để phía Agent thu thập thông tin gửi lại cho server. Sau khi đã lấy được danh sách item về thì Agent sẽ xử lý độc lập rồi gửi tuần tự thông tin về cho Server.
– Lúc này, phía Zabbix Server không cần phải khởi tạo bất kì kết nối nào đến Zabbix Agent cả mà chỉ ngồi trả lời yêu cầu request list items và nhận thông tin ghi lại, Zabbix Agent sẽ làm tất cả. Nhưng nhược điểm lớn là nếu Agent treo hoặc chết thì phía server sẽ không nhận được bất cứ thông tin nào.

zabbix-agent-active

Phân tích thêm ở mức kĩ thuật về Active và Passive Agent Check

Active Check
1. Đầu tiên sẽ lấy danh sách các item cần thiết từ Zabbix Server
– Agent mở kết nối TCP đến Zabbix Server.
– Agent yêu cầu danh sách item sử dụng để kiểm tra hệ thống.
– Server phản hồi với danh sách item tương ứng (gồm item key, delay).
– Kết nối TCP đóng lại.
– Agent bắt đầu hoạt động thu thập thông tin.

Nội dung gói tin “Agent request”

{            "request":"active checks",            "host":"" }

Nội dung gói tin “Agent response”

{
         "response":"success",
         "data":[
          {
                  "key":"proc.num[httpd]",
                  "delay":"30",
          },
          {
                  "key":"agent.version",
                  "delay":"600"
          }
          ]
}

2. Kế đến gửi trả thông tin đã thu thập được.
– Agent mở kết nối TCP đến Zabbix Server.
– Agent gửi danh sách các thông tin thu thập được.
– Server xử lý thông tin nhận được và phản hồi trạng thái trở về Agent.
– Kết nối TCP được đóng lại.

Nội dung gói tin “Agent sends”

{              "request":"agent data",              "data":[              {                           "host":"",                           "key":"proc.num[httpd]",                           "value":"7",                           "clock":1252926015              },              {                           "host":"",                           "key":"agent.version",                           "value":"1.6.6",                           "clock":1252926015              }              ],              "clock":1252926016 }

Nội dung gói tin “Server response”

{
          "response":"success",
          "info":"Processed 2 Failed 0 Total 2 Seconds spent 0.002070"
}

Passive Check
– Server mở kết nối đến Zabbix Agent
– Server gửi thông tin item . Vd “agent.ping”
– Agent đọc thông tin item, xử lý và phản hồi kết quả thu thập thông tin

1

– Server xử lý gói tin phản hồi để lấy thông tin thu thập . Vd ở đây là “1”
– TCP kết nối được đóng lại.

Nội dung gói tin “Server request”

agent.ping\n

Nội dung gói tin “Agent response”

1

Như vậy các bạn đã tìm hiểu xong sự khác biệt giữa Zabbix Agent Passive Check và Zabbix Agent Active Check.

Previous article[cPanel] Cài đặt Zend Opcache cho PHP 5.3 và 5.4 trên cPanel/WHM
Next article[Zabbix] Phân biệt khái niệm history và trends trong Zabbix
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !