[ShellSript] Hướng dẫn chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell

Trong bài viết này cùng đến với 5 cách thường sử dụng nhất để chuyển đổi một đoạn text, một chuỗi hay 1 kí tự từ kiểu chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell nhé.

Ví dụ:
– Mình sẽ sử dụng chuỗi sau để sử dụng trong các ví dụ nhé.

STRING="Minh la Quach Chi Cuong"

5 cách chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell script

1. Sử dụng chương trình ‘tr’

– Chữ hoa -> chữ thường

# echo "$STRING" | tr -s '[:upper:]' '[:lower:]'
minh la quach chi cuong

– Chữ thường -> chữ hoa

# echo "$STRING" | tr -s '[:lower:]' '[:upper:]'
MINH LA QUACH CHI CUONG

2. Sử dụng chương trình ‘awk’

– Chữ hoa -> chữ thường

# echo "$STRING" | awk '{print tolower($0)}'
minh la quach chi cuong

– Chữ thường -> chữ hoa

# echo "$STRING" | awk '{print toupper($0)}'
MINH LA QUACH CHI CUONG

3. Sử dụng chương trình ‘sed’

– Chữ hoa -> chữ thường

# echo "$STRING" | sed 's/./\L&/g'
minh la quach chi cuong

– Chữ thường -> chữ hoa

# echo "$STRING" | sed 's/./\U&/g'
MINH LA QUACH CHI CUONG

4. Bash 4.0 shell built-nin

– Chữ hoa -> chữ thường

# echo "${STRING,,}"
minh la quach chi cuong

– Chữ thường -> chữ hoa

# echo "${STRING^^}"
MINH LA QUACH CHI CUONG

5. Sử dụng chương trình ‘perl’

– Chữ hoa -> chữ thường

# echo "$STRING" | perl -ne 'print lc'
minh la quach chi cuong

– Chữ thường -> chữ hoa

# echo "$STRING" | perl -ne 'print uc'
MINH LA QUACH CHI CUONG

 
Thế là xong 5 cách thường sử dụng nhất để chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong bash shell rồi nhé.

Previous article[ShellScript] Hướng dẫn code hiển thị thông báo xác nhận yes/no bash shell
Next article[Server] Hướng dẫn cài đặt chương trình DELL OMSA trên Ubuntu/Debian
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !