Hướng dẫn sử dụng lệnh IP trên Linux

Chương trình lệnh IP trên Linux cực kì mạnh mẽ và có thể làm được nhiều chức năng linh động trên Linux. Gần như trên các hệ thống CentOS systemd mới thì một vài chương trình cũ sẽ bị xoá bỏ mặc định khi cài đặt như ‘route‘, ‘ifconfig‘ hay ‘netstat‘. Bạn nên học cách sử dụng công cụ lệnh ‘ip’ này vì tính tiện dụng của nó. Chương trình lệnh ip trên Linux có thể thay thế các chương trình sau ‘arp‘, ‘netstat‘, ‘route‘ và ‘ifconfig‘ với các chức năng cơ bản bao gồm :
– Cấu hình quản lý địa chỉ IP
– Cấu hình quản lý routing
– Cấu hình quản lý ARP
– Cấu hình quản lý thiết bị card mạng

Lưu ý:
– Phần cấu hình IP và routing bởi lệnh ip chỉ có tác dụng hiện hữu khi OS vận hành và sẽ mất toàn bộ thông tin cấu hình IP hoặc route khi OS Linux reboot. Bạn nên lưu ý phần này để có thể lựa chọn cách cấu hình IP vĩnh viễn như bài : Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trên CentOS/RHEL

1. Cấu hình quản lý địa chỉ IP

1.1 Thêm địa chỉ IP tĩnh

Cú pháp :

ip address add [ IFADDR ] dev [ NAME ]

– Để cấu hình thêm 1 địa chỉ IP tĩnh trên máy chủ Linux ta sẽ cấu hình như sau. Nhớ thêm thông tin prefix subnet mask của địa chỉ IP.

# ip address add 192.168.1.5/24 dev eth0

– Kiểm tra lại thông tin địa chỉ IP trên card mạng eth0.

# ip link show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:3b:a4:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.5/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:a4e1/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

1.2 Xoá địa chỉ IP tĩnh

Cú pháp :

ip address del [ IFADDR ] dev [ NAME ]

– Nếu bạn muốn xoá bỏ thông tin địa chỉ IP vừa tạo ra thì sẽ thực hiện cú pháp delete như sau.

# ip address del 192.168.1.5/24 dev eth0

1.3 Xem thông tin IP

Cú pháp:

ip address show [dev] [name]

– Bạn muốn xem toàn bộ thông tin IP, MAC, Subnet trên hệ thống.

# ip add show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:1c:42:ff:ff:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.5/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
  inet6 fe80::21c:42ff:feab:ffff/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

– Bạn muốn xem thông tin IP, MAC, Subnet của 1 card mạng cụ thể.

# ip addr show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:1c:42:ab:ac:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 103.199.8.27/24 brd 103.199.8.255 scope global eth0
  inet6 fe80::21c:42ff:feab:acea/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

 
2. Cấu hình thiết bị card mạng

2.1 Up/down card mạng

Cú pháp :

ip link set [ DEVICE ] { up | down}

Ví dụ :
– Tắt chức năng hoạt động của card mạng.

# ip link set eth0 down

– Bật chức năng hoạt động của card mạng.

# ip link set eth0 up

2.2 Show thông tin card mạng

Câu lệnh dùng để show thông tin về số lượng card mạng trên hệ thống, thông tin địa chỉ MAC, trạng thái up/down và vài thông tin cơ bản khác của các card mạng.

Cú pháp :

ip link show [ DEVICE ]

Ví dụ:

# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:1c:42:ab:ac:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
# ip link show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:1c:42:ab:ac:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

 
3. Cấu hình quản lý bảng định tuyến (routing table)

3.1 Hiển thị thông tin bảng định tuyến

# ip route show
default via 192.168.1.1 dev eth0
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.5

3.2 Thêm/xoá route tĩnh vào bảng định tuyến

Cú pháp:

ip route { add | del } {NETWORK}

– Muốn thêm thông tin route tĩnh vào bảng định tuyến của kernel, thì có thể thêm đối với network hoặc ip cụ thể.

# ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.1 dev eth0
# ip route add 192.168.1.99 via 192.168.1.1 dev eth0

– Xoá route tĩnh.

# ip route del 192.168.1.0/24 via 192.168.1.1 dev eth0
# ip route del 192.168.1.99 via 192.168.1.1 dev eth0

3.3 Thêm/xoá default gateway route

Cú pháp:

ip route [ add | del ] default via [ IP_GATEWAY ] dev [ NAME ]

Ví dụ:

– Thêm thông tin default route gateway.

# ip route add default via 192.168.1.0 dev eth0

– Xoá thông tin default route gateway.

# ip route del default via 192.168.1.0 dev eth0

3.4 Tìm route mà packet sẽ đi

– Option ‘route get‘ sẽ tìm thông tin route mà 1 địa chỉ IP sẽ được kernel sử dụng để định tuyến đường đi đến IP đích.

Cú pháp:

ip route get {IP_ADDRESS}

Ví dụ:

# ip route get 8.8.8.8
8.8.8.8 via 192.168.1.1 dev eth0 src 192.168.1.5

3.5 Xoá bảng định tuyến

# ip route flush

 
4. Cấu hình quản lý bảng ARP hệ thống

– Bạn muốn liệt kê thông tin bảng ARP mapping giữa địa chỉ IP và MAC Address của các máy tính cùng lớp mạng có giao tiếp qua lại với máy chủ Linux nội bộ thì bạn có thể thực hiện lệnh dưới.

# ip neighbour
192.168.1.1 dev eth0 lladdr 88:a2:5e:bd:83:c0 DELAY
192.168.1.7 dev eth0 lladdr 34:40:b5:a0:92:80 STALE

– Thêm thông tin ARP entry vào bảng ARP. Ví dụ dưới sẽ add thông tin địa chỉ IP 192.168.1.99 mapping với giá trị địa chỉ MAC là 1:2:3:4:5:6 trên card mạng eth0.

# ip neigh add 192.168.1.99 lladdr 1:2:3:4:5:6 dev eth0

– Xoá thông tin ARP entry trong bảng ARP.

# ip neigh del 192.168.1.99 lladdr 1:2:3:4:5:6 dev eth0

 
Như vậy bạn đã nắm được các ví dụ cơ bản sử dụng chương trình lệnh IP trên Linux. Hy vọng bạn có thể sử dụng lệnh IP thay thế các công cụ cũ kĩ khác để luyện tập sử dụng trên các OS mới hơn.

Previous articleHướng dẫn dùng lệnh ROUTE trên Linux để cấu hình routing
Next articleGửi tin nhắn đến các user đang login với lệnh WALL trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !