Convert kiểu dữ liệu list sang kiểu dữ liệu string trên Python

Đôi khi bạn cần tạo ra một dữ liệu chuỗi (string) bằng cách kết hợp các phần tử trong một dữ liệu danh sách (list) trên Python. Vậy liệu chúng ta có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu list Python sang kiểu dữ liệu string được hay không ? Python là một ngôn ngữ lập trình đơn giản và tinh tế, nên việc xử lý yêu cầu này là không hề khó khăn tí nào.

Để tạo ra chuỗi từ list trên Python, ta sẽ dùng phương thức (method) ‘join của kiểu dữ liệu String. Phương thức ‘join‘ sẽ trả về 1 chuỗi string bằng cách nối các phần tử theo thứ tự được cung cấp có thể là list,….

Cách chuyển đổi kiểu dữ liệu list sang kiểu dữ liệu string Python

Cấu trúc method ‘join’ của string

str.join(list)

 
Ví dụ:

>>> print('-'.join(["C","U","O","N","G"]))
C-U-O-N-G

 
Bây giờ chúng ta đến với 1 số ví dụ convert dữ liệu list sang string nhé.

Giờ ta chúng ta có một list có các phần tử như sau là [‘M’, ‘y’, ‘P’, ‘y’, ‘t’, ‘h’, ‘o’, ‘n’] . Ta cần nối các phần tử trong list lại thành 1 chuỗi kí tự có giá trị là ‘MyPython’ .

>>> my_list = ['M','y','P','y','t','h','o','n']
>>> my_list
['M', 'y', 'P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']

 
Tiến hành convert list sang string với phương thức (method) ‘join‘ của kiểu dữ liệu string nào.

>>> my_string = ''.join(my_list)
>>> my_string
'MyPython'
>>> print(type(my_string))
<type 'str'>

 
Đấy chỉ cần đơn giản vậy thôi ta đã có thể ghép các phần tử trong list thành 1 chuỗi kí tự rồi. Thậm chí bạn có thể sử dụng bất kì kí tự ngăn cách giữa các phần tử trong danh sách (list). Ví dụ bạn muốn nối các phần tử của list với kí tự ngăn cách là ‘+‘ thì làm như sau :

>>> my_string = '+'.join(my_list)
>>> my_string
>>> 'M+y+P+y+t+h+o+n'

Nối các phần tử dữ liệu integer trong list thành 1 chuỗi

Để nối các dữ liệu số integer lại với nhau, đơn giản là bạn chỉ cần thao tác ép kiểu dữ liệu chuỗi (string) cho phần tử số.

>>> my_int_list = [1,2,3,4,5]
>>> my_int_list

>>> my_string = ''.join(str(x) for x in my_int_list)
>>> my_string
'12345'
<type 'str'>

Vậy là bạn đã biết cách chuyển đổi kiểu dữ liệu danh sách (list) sang kiểu dữ liệu chuỗi (string) trên lập trình Python rồi.

Previous articleCách khôi phục tin nhắn đã xoá trên Facebook
Next articleHội thảo “Truy cập mở – Dữ liệu mở – Dữ liệu mở liên kết” (HCM-10/06/2017)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !