Hướng dẫn cài đặt Go (Golang) trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Go (Golang) trên CentOS 7Cuongquach.com | Go hay Golang là sản phẩm được phát triển bởi các nhân viên của Google, đặc biệt là kỹ sư nổi tiếng của Google, một chuyên gia về Unix, ông Rob Pike. Tuy nhiên đó lại không phải là một dự án của Google. Thay vào đó, Go được phát triển như một dự án open source.

Go là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế dựa trên tư duy lập trình hệ thống. Điểm mạnh của Go là bộ thu gom rác và hỗ trợ lập trình đồng thời (tương tự như đa luồng – multithreading). Go là một ngôn ngữ biên dịch như C/C++, Java, Pascal…  Nhiều ứng dụng phổ biến, bao gồm Kubernetes, Docker, Hugo và Caddy, được viết bằng Go. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Go trên CentOS 7 nhé.

cài đặt go trên centos 7

1. Cài đặt Go trên CentOS 7

Vào thời điểm viết bài này thì phiên bản ổn định của Go là : 1.11.2 . Bạn có thể kiểm tra các phiên bản mới nhất tại trang download của Go : https://golang.org/dl/ . Cách cài đặt hiện tại dù có thay đổi các phiên bản Go khác nhau, thì các bước cài đặt vẫn như cũ.

Giờ bạn sẽ download file nén chứa source chương trình Go, không cần cài đặt biên dịch gì hết. Chỉ cần tải về và sử dụng thôi.

# wget https://dl.google.com/go/go1.11.2.linux-amd64.tar.gz

Bạn có thể kiểm tra giá trị checksum so với thông tin đưa ra từ trang download Go, để kiểm tra tính toàn vẹn của file vừa tải xuống.

# sha256sum go1.11.2.linux-amd64.tar.gz
1dfe664fa3d8ad714bbd15a36627992effd150ddabd7523931f077b3926d736d go1.11.2.linux-amd64.tar.gz

Giải nén và chuyển thư mục chương trình Go vào thư mục hệ thống thường gặp như : /usr/local/

# tar -C /usr/local/ -xzf go1.11.2.linux-amd64.tar.gz
# ls /usr/local/go/
api AUTHORS bin CONTRIBUTING.md CONTRIBUTORS doc favicon.ico lib LICENSE misc PATENTS pkg README.md robots.txt src test VERSION

Giờ bạn cần thiết lập các biến môi trường dành cho Go. Thông thường bạn sẽ phải cấu hình 3 biến môi trường cơ bản cho Go gồm : GOROOT, GOPATH và PATH.

+ GOROOT
GOROOT là đường dẫn thư mục chương trình Go mà bạn vừa cài đặt ở trên.

# export GOROOT=/usr/local/go

+ GOPATH
GOPATH là đường dẫn thư mục dành cho môi trường làm việc dự án của bạn. Ví dụ : ~/Projects/Proj1

# export GOPATH=$HOME/Projects/Proj1

+ PATH
Bạn cần tinh chỉnh thêm biến PATH của hệ thống, để có thể truy cập được binary go từ terminal lệnh hoặc trong script kịch bản.

# export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

Hãy để tất cả biến môi trường hệ thống trên trong file ~/.bash_profile để khi session user của bạn được khởi tạo thì các biến môi trường cũng sẽ được load theo.

# vi ~/.bash_profile
export GOROOT=/usr/local/go
export GOPATH=$HOME/Projects/Proj1
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

# source ~/.bash_profile

Kiểm tra Go trên CentOS 7

Đầu tiên là kiểm tra phiên bản Go vừa cài đặt trên CentOS 7.

# go version
go version go1.11.2 linux/amd64

Kiểm tra các biến môi trường mà Go đang nhận diện thông tin.

# go env
GOARCH="amd64"
GOBIN=""
GOCACHE="/root/.cache/go-build"
GOEXE=""
GOFLAGS=""
GOHOSTARCH="amd64"
GOHOSTOS="linux"
GOOS="linux"
GOPATH="/root/Projects/Proj1"
GOPROXY=""
GORACE=""
GOROOT="/usr/local/go"
GOTMPDIR=""
GOTOOLDIR="/usr/local/go/pkg/tool/linux_amd64"
GCCGO="gccgo"
CC="gcc"
CXX="g++"
CGO_ENABLED="1"
GOMOD=""
CGO_CFLAGS="-g -O2"
CGO_CPPFLAGS=""
CGO_CXXFLAGS="-g -O2"
CGO_FFLAGS="-g -O2"
CGO_LDFLAGS="-g -O2"
PKG_CONFIG="pkg-config"
GOGCCFLAGS="-fPIC -m64 -pthread -fmessage-length=0 -fdebug-prefix-map=/tmp/go-build323770625=/tmp/go-build"

Giờ mình thử tạo một chương trình Go cơ bản xem chạy không nhé. Đầu tiên là cần khởi tạo môi trường workspace.

# mkdir -p /root/Projects/Proj1
# mkdir -p /root/Projects/Proj1/src/hello

Tạo 1 file hello.go với nội dung in ra dòng hello thử.

# cd /root/Projects/Proj1/src/hello
# vi hello.go
package main

import "fmt"

func main() {
fmt.Printf("Hello from Cuongquach.com \n")
}

Giờ build file binary từ file hello.go .

# cd /root/Projects/Proj1/src/hello
# go build
# ll hello
1.9M -rwxr-xr-x 1 root root 1.9M Dec 1 21:42 hello

Chạy file binary vừa được Go build từ ‘hello.go’.

# ./hello
Hello from Cuongquach.com

Vậy là bạn đã hoàn tất việc cài đặt Go trên CentOS 7 rồi. Chúc bạn có thể thành thạo sử dụng ngôn ngữ lập trình Go đầy hứa hẹn mạnh mẽ này trong tương lai.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleNmap là gì ? Công cụ quét port mạng và lỗ hổng bảo mật kinh điển
Next articleDownload Kali Linux 2018.4 ISO
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !