[Go] Chuyển đổi Int/String Slice sang kiểu dữ liệu String trong Golang

[Go] Convert Int/String Slice sang kiểu dữ liệu StringCuongquach.com | Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu cách chuyển đổi (convert) một int slice sang kiểu dữ liệu string và một string slice sang kiểu dữ liệu string.

convert-int-string-slice-to-string

1. Convert String Slice sang String

Chúng ta sẽ import module “strings” và sử dụng function strings.Join() để thực hiện hoạt động chuyển đổi từ String Slice sang String.

package main

import (
  "fmt"
  "strings"
)

func main() {
  values := []string{"one", "two", "three"}

  // Convert string slice to string.
  // ... Has comma in between strings.
  result1 := strings.Join(values, ",")
  fmt.Println(result1)

  // ... Use no separator.
  result2 := strings.Join(values, "")
  fmt.Println(result2)
}

Output:

one,two,three
onetwothree

2. Convert Int Slice sang String

Đầu tiên chúng ta sẽ convert int sang string với strconv.Itoa() từ module “strconv” , rồi push các element mới vào một string slice mới. Kế đến vẫn như cũ chúng ta sẽ xài module “strings” và sử dụng function strings.Join() để thực hiện hoạt động chuyển đổi từ String Slice sang String.

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
  "strings"
)

func main() {

  // The int slice we are converting to a string.
  values := []int{10, 200, 3000}
  valuesText := []string{}

  // Create a string slice using strconv.Itoa.
  // ... Append strings to it.
  for i := range values {
    number := values[i]
    text := strconv.Itoa(number)
    valuesText = append(valuesText, text)
  }

  // Join our string slice.
  result := strings.Join(valuesText, "+")
  fmt.Println(result)
}

Output:

10+200+3000

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleSự khác biệt giữa SIGTERM và SIGKILL trong Linux
Next articleEbook 12 gợi ý tăng cường bảo mật cho server Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !