[Go] Đọc file và ghi file trong Golang

141

Đọc file và ghi file trong GolangCuongquach.com | Hoạt động đọc dữ liệu từ file và ghi dữ liệu vào file là một trong những hoạt động cực kì phổ biến với các ứng dụng lập trình. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng package golang “io/ioutil” để đọc/ghi các file với định dạng nội dung không xác định. Các file định dạng hay nội dung xác định như .csv, .xls, .. không nằm trong bài viết này.

doc-va-ghi-file-trong-golang

1. Đọc file trong Golang

Chúng ta sử dụng package “io/ioutil” (https://golang.org/pkg/io/ioutil/) hàm ioutil.ReadFile() với tham số truyền vào là đường dẫn file cần đọc. Hàm này sẽ trả về dữ liệu dữ liệu []byte của file và dữ liệu err để bạn có thể xử lý lỗi liên quan.

Cú pháp:

Ví dụ :

– Tạo một file text.

– Giờ code file main.go để đọc nội dung file text này nhé.

– Chạy file main.go .

2. Ghi và tạo mới file trong Golang

Kế đến chúng ta tìm hiểu cách ghi nội dung vào file mới trong Golang. Trường hợp này nếu file chưa hiện hữu thì Golang code sẽ tạo file mới và ghi nội dung vào. Nếu file đã hiện hữu thì sẽ override nội dung của file bằng nội dung sẽ được ghi vào từ code.

Điều kiện ban đầu là bạn phải chuẩn bị một mảng byte biểu thị cho nội dung mà bạn muốn ghi vào file.

Sử dụng function ioutil.WriteFile() với 3 tham số đầu vào gồm :
– Path file
– Data cần ghi xuống file
– Phân quyền cho file trong trường hợp file không tồn tại.

Code sau sẽ tạo file cuongquach.txt và ghi nội dung vào file. Sau đó đọc nội dung file và hiển thị.

3. Ghi thêm nội dung vào file đang có sẵn

Ghi thêm nội dung (append) tức là file đã tồn tại và đang có nội dung. Bạn mong muốn ghi nội dung tiếp tục vào file mà không xoá nội dung đang có, tức thêm nội dung vào cuối file chẳng hạn.

Chúng ta sẽ kết hợp thêm package os và function os.Openfile()WriteString() để thêm data vào file nhé.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here