Hướng dẫn khôi phục tên card mạng eth-x trên CentOS/RHEL 7

Khi mà bạn mới quản trị hệ thống CentOS 7, bạn sẽ gặp tình trạng đó là tên card mạng interface trên CentOS 7 đã bị đổi tên từ ‘eth[x]=> ‘em[x]‘ hay ‘enp2s[x]‘, ‘ens[x]‘. Ôi thôi, nhìn rất là khó chịu, gây cảm giác không dễ chịu tí nào khi cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7/RHEL 7 cũng do ta đã quá quen với cách gọi ‘eth[x]‘ trên CentOS 6,5 trước đó nay lại bị bắt thay đổi.

# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT qlen 1000
    link/ether 62:33:62:64:32:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT qlen 1000
    link/ether 32:65:33:64:35:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

 
Thế bây giờ bạn muốn tìm lại cách gọi tên card mạng trên CentOS 7 thì phải làm như thế nào ? Để khôi phục lại tên gọi cũ ‘eth[x]‘ dành cho card mạng trên CentOS 7 thì ta làm theo các bước sau:

1. Thêm thông số vào file ‘/etc/default/grub’

– Thêm nội dung “net.ifnames=0 biosdevname=0” vào cuối khai báo biến “GRUB_CMDLINE_LINUX“.

# vi /etc/default/grub
...
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0"

2. Update Grub2 cấu hình

– Bây giờ ta kiểm tra thử xem cấu hình mới có bị lỗi sai gì hay không ?

# grub2-mkconfig

 
– Nếu mà ổn, không xuất hiện thông báo lỗi gì thì update cấu hình Grub2 thôi.

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

3. Đổi tên file cấu hình network interface

– Bây giờ bạn cần làm là đổi tên file network interface cấu hình từ tên hiện tại sang tên cũ tương ứng, từ ‘em0‘ hoặc ‘enp2s0‘ hay ‘ens18‘ sang ‘eth0‘.

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
# mv ifcfg-enp2s0 ifcfg-eth0

– Chỉnh sửa file cấu hình card mạng interface “ifcfg-eth0” và thay đổi giá trị biến “NAME”  và biến ‘DEVICE‘ trong file thành giá trị tên mới tương ứng “eth0“.
– Sau cùng ta reboot lại hệ thống và hoàn thành nội dung khôi phục lại cách gọi tên các card mạng trên CentOS 7 về tên cũ là ‘eth[x]‘.
– Nhớ kiểm tra lại thông tin card mạng nhé.

# ip a s
# ip link show

 
Chúc các bạn thành công.

Previous article[Pentest] Hướng dẫn cài đặt proxychains trên CentOS/Ubuntu/KaliLinux
Next article[Python] Tìm hiểu Python statement và indentation
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !