Thay đổi mật khẩu user trong MySQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi mật khẩu user MySQL server hoặc bạn  không xài MySQL mà sử dụng cài đặt MariaDB (một nhánh fork từ MySQL). Trong trường hợp này chúng ta đã quên mật khẩu nhưng vẫn còn mật khẩu quyền user tối cao của hệ thống Linux như root.

Chúng ta đăng nhập console MySQL để thực hiện nhiệm vụ thay đổi mật khẩu user trong MySQL :

# mysql -u root -p
Enter password :

Bước 1 : sử dụng db mysql

Sử dụng CSDL mysql.

mysql > USE mysql;

Bước 2 : thay đổi mật khẩu user

Thực thi lệnh thay đổi mật khẩu user trong SQL. Chúng ta có 2 cấu trúc lệnh SQL như sau :

Cấu trúc 1:

SET PASSWORD FOR 'ten-user'@'host-name' = PASSWORD('mat-khau-user-moi');

Ví dụ 1 :

mysql > SET PASSWORD FOR 'cuongquach'@'localhost' = PASSWORD('cuongpass');
mysql > SET PASSWORD FOR 'cuongquach'@'% = PASSWORD('cuongpass');


Cấu trúc 2
:

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('mat-khau-user-moi') WHERE User='ten-user' AND Host='host-name';

Ví dụ 2 :

mysql > UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('cuongpass') WHERE User='cuongquach' AND Host='localhost';
mysql > UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('cuongpass') WHERE User='cuongquach' AND Host='%';

 

Bước 3 : reload lại quyền hạn

Chúng ta sẽ reload lại các quyền hạn liên quan user và thoát console MySQL hoàn thành niệm vụ thay đổi mật khẩu user trong MySQL.

mysql > FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql > QUIT;

Chúc các bạn thành công trong việc đổi mật khẩu user MySQL Server nhé.

Previous articleCài đặt mã nguồn DVWA thực hành khai thác lỗi web
Next article[FIREWALL ASA] – BàI 1: Cấu hình cơ bản
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !