[Database] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.1 Server trên CentOS/RHEL 6/7

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.1 Server trên
CentOS/RHEL 6/7

Với bài viết này các bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt dịch vụ MariaDB 10.1 trên CentOS/RHEL 6/7.

MariaDB là một phiên bản nhánh khác của mã nguồn dịch vụ MySQL database (MySQL giờ thuộc sở hữu của Oracle), là máy chủ cơ sở dữ liệu cung cấp các chức năng thay thế cho MySQL. MariaDB được xây dựng bởi một số tác giả sáng lập ra MySQL được sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở.

MariaDB phát hành phiên bản đầu tiên vào 11/2008 bởi Monty Widenius, người đồng sáng lập MySQL. Widenius sau khi nghỉ công tác cho MySQL ( sau khi Sun mua lại MySQL ) đã thành lập công ty Monty Program AB và phát triển MariaDB.

Chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn tại https://mariadb.org/ , MariaDB có các phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: Windows, Linux,.. với các gói cài đặt tar, zip, MSI, rpm cho cả 32bit và 64bit. Hiện tại phiên bản mới nhất của MariaDB là 10.1.


1. Cài đặt repository MariaDB

– Chúng ta sẽ khởi tạo 1 repository file nguồn từ MariaDB chính thức. Mình khuyến cáo nên sử dụng phương pháp cài đặt này vừa nhanh vừa tiện lợi và an toàn về nguồn gốc phần mềm cài đặt.

# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

– Trong file MariaDB.repo , bạn sẽ thêm nội dung liên quan dưới đây tương ứng với phiên bản kiến trúc vi xử lý 32/64bit và version OS 6/7 của bạn.

+ CentOS 6, 32bit

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos6-x86
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

+ CentOS 6, 64bit

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

+ CentOS 7, 64bit

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1


2. Cài đặt dịch vụ MariaDB

– Ta tiến hành update Repository CSDL và cài đặt MariaDB

# yum update
# yum install MariaDB-server MariaDB-client MariaDB-devel -y

– Khởi động dịch vụ
(CentOS/RHEL 6)

# /etc/init.d/mysql start

(CentOS/RHEL 7)

# systemctl start mysql.service


– Chỉ định khởi động dịch vụ MariaDB khi vừa khởi động lại hệ thống.

(CentOS/RHEL 6)

# chkconfig mysql on

(CentOS/RHEL 7)

# systemctl enable mysql


3. File cấu hình mẫu dịch vụ MariaDB

– Các file cấu hình và file thực thi binary của MariaDB gần như hoàn toàn giống với MySQL. Khi cài đặt hoàn thành MariaDB xong cũng sẽ có 1 số mẫu template cấu hình dành cho dịch vụ MariaDB nằm ở thư mục “/usr/share/mysql/“. Bạn có thể chọn 1 file mẫu cấu hình dựa trên độ lớn của dịch vụ CSDL bạn mong muốn.
– Một số file với tên gọi như sau :
+ my-small.cnf : cấu hình lý tưởng cho các server/vps có RAM giới hạn thấp tầm 64MB trở xuống dành cho database.
+ my-medium.cnf : cấu hình lý tưởng cho các server/vps có RAM giới hạn thấp tầm 128MB trở xuống dành cho database.
+ my-large.cnf : cấu hình lý tưởng cho các server/vps có RAM giới hạn thấp tầm 512MB trở xuống dành cho database.
+ my-huge.cnf : cấu hình lý tưởng cho các server/vps có RAM giới hạn thấp tầm 1GB trở xuống dành cho database.

– Để sử dụng file mẫu bạn làm như sau :

# mv /etc/my.cnf /etc/my.$(date -I)
# cp /usr/share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf


4. Thiết lập cấu hình bảo mật cơ bản cho dịch vụ MariaDB

– Chúng ta sẽ chạy chương trình script “mysql_secure_installation” ngay sau khi cài đặt MariaDB nhằm đạt được các mục tiêu sau :
+ Thay đổi mật khẩu root.
+ Xoá bỏ user anonymous.
+ Tắt tính năng cho phép root login từ ngoài hệ thống.
+ Xoá bỏ database “test” và quyền truy cập nó.
+ Reload lại các table liên quan đến quyền hạn.

# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password: ENTER YOUR PASSWORD
Re-enter new password: REPEAT YOUR PASSWORD
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

– Khởi động lại dịch vụ MariaDB.
(CentOS/RHEL 6)

# /etc/init.d/mysql restart

(CentOS/RHEL 7)

# systemctl restart mysql.service

– Thử kết nối vào dịch vụ MariaDB xem đã thành công chưa. Nhớ sử dụng mật khẩu mà bạn đã thay đổi ở phần “mysql_secure_installation” trên.

# mysql -u root -p

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong phần cài đặt dịch vụ MariaDB trên CentOS/RHEL 6/7 này.

Previous articleHướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS/RHEL 6/7
Next article[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi tên user trong Direct Admin sang tên mới
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !