[Go] Định danh trống (Blank identifier) trong Golang

110

[Go] Định danh trống (Blank identifier) trong Golang Cuongquach.com | Chúng ta cùng tìm hiểu qua một điểm thú vị trong lập trình Golang : Blank Identifier. Một kĩ thuật dùng để bỏ qua các thông báo lỗi về việc không sử dụng các package hoặc variable đã được khai báo.

blank-identifier-trong-golang

1. Bỏ qua giá trị mong muốn

Blank identifier có thể dùng để bỏ qua các giá trị mà bạn không có nhu cầu sử dụng. Vì Golang sẽ bắt lỗi bạn, nếu bạn khai báo biến nhưng không sử dụng biến đó, thì Blank Identifier nhằm phục vụ những nhu cầu như vậy.

Kí hiệu: _

Ví dụ 1:

Khi bạn chạy sẽ gặp lỗi, không sử dụng giá trị trả về div.

Giờ bạn thay thế đoạn code ở vị trí sau với Blank Identifier .

Bạn chạy lại code, sẽ không bị báo lỗi nữa.

Ví dụ 2:

Bạn sẽ gặp lỗi tương tự như trên ví dụ 1.

Giờ bạn thay thế đoạn code với Blank Identifier :

Bạn chạy lại sẽ được output thành công.

2. Import package

Cũng giống như việc khai báo biến mà không sử dụng thì sẽ bị Golang cho là không hợp lệ, thì nếu bạn import một package mà không sử dụng thì sẽ bị báo lỗi khi chạy trình biên dịch. Việc này để tránh tăng thời gian biên dịch cho những package không sử dụng.

Giờ thử một đoạn code đơn giản nhé.

Chạy là gặp lỗi liền.

Bạn có thể thêm đoạn code sau :

Câu lệnh var _ = fmt.Printf giúp chúng ta bỏ qua lỗi biên dịch package “fmt” nhưng không xài.

Ta cũng có thể import một package chỉ để đảm bảo việc khởi tạo được diễn ra mặc dù chúng ta không cần sử dụng bất kỳ hàm nào hoặc biến nào từ package đó. Ví dụ, chúng ta cần đảm bảo rằng hàm init của package fmt được gọi mặc dù ta không cần sử dụng đến package này. Blank identifier _ có thể được dùng đến trong trường hợp này.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here