Thay đổi timezone trên CentOS/Ubuntu

Khi bạn cài đặt xong một hệ thống OS Linux, thì đôi khi bạn sẽ gặp trường hợp hệ thống bị khác múi giờ (timezone) dẫn đến khác thời gian chạy trên hệ thống Linux so với thời gian mà bạn mong muốn. Điều này càng dễ gặp nếu bạn sử dụng VPS hay máy chủ ở nước ngoài. Vậy thì bạn cần phải thực hành thay đổi timezone trên CentOS/Ubuntu/Debian về  đúng múi giờ địa phương mà bạn mong muốn.

1. Cấu hình thay đổi timezone (múi giờ) CentOS/Ubuntu với /etc/localtime

Có 2 đối tượng file và thư mục bạn cần lưu ý trên CentOS/Ubuntu như sau :

  • /etc/localtime : file này dùng để cấu hình thời gian theo múi giờ của hệ thống. Rất nhiều chương trình khác nhau trên OS sử dụng thời gian hiển thị bởi ‘/etc/localtime‘ dùng làm thông tin thời gian. File này tốt nhất nên được link tới các file cấu hình múi giờ khác nhau tại ‘/usr/share/zoneinfo/‘.
  • /usr/share/zoneinfo/ : thư mục chứa các file dùng để cấu hình các múi giờ khác và được lưu thành từng file riêng biệt.

– Kiểm tra múi giờ hiện tại trên hệ thống.

# date
Sun Apr 30 07:47:23 EDT 2017

Chú thích:
+ EDT : là múi giờ của New York – Mĩ .

– Giờ ta sẽ tiến hành thay đổi thời gian của hệ thống sang múi giờ của Việt Nam, bằng cách tạo soft link liên kết tới file định danh múi giờ (timezone) mà bạn muốn sử dụng.

# ls /usr/share/zoneinfo/
Africa Australia Cuba Etc GMT-0 Indian Kwajalein Navajo posix ROK UTC
America Brazil EET Europe GMT+0 Iran Libya NZ posixrules Singapore WET
Antarctica Canada Egypt GB Greenwich iso3166.tab MET NZ-CHAT PRC Turkey W-SU
Arctic CET Eire GB-Eire Hongkong Israel Mexico Pacific PST8PDT UCT zone.tab
Asia Chile EST GMT HST Jamaica MST Poland right Universal Zulu
Atlantic CST6CDT EST5EDT GMT0 Iceland Japan MST7MDT Portugal ROC US
# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
# date
Sun Apr 30 05:35:12 EDT 2017

 
Bạn có thể tham khảo 1 số danh sách cơ sở dữ liệu về tên các múi giờ ở link này: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones

2. Cấu hình đổi múi giờ CentOS/Ubuntu với NTP Server

Với cách này chúng ta đơn giản là sẽ sử dụng NTP Server remote của pool múi giờ Việt Nam để đồng bộ thời gian hệ thống Linux với máy chủ NTP Remote.
Bạn có thể chọn các múi giờ NTP Server pool tại đây : http://www.pool.ntp.org/zone/asia

– Cài đặt công cụ ‘ntpdate‘.

# yum install -y ntpdate

 
– Đồng bộ thời gian với NTP server Việt Nam, hoặc có thể sử dụng NTP Server của Châu Á sẽ tự động đồng bộ theo múi giờ của đất nước IP nơi bạn đang sử dụng.

# ntpdate vn.pool.ntp.org

 
– Thiết lập crontab để hệ thống tự động cập nhật thời gian với NTP Server mỗi ngày. Ví dụ cứ mỗi 12 tiếng 1 lần thì đồng bộ thời gian.

# crontab -e
0 */12 * * * ntpdate vn.pool.ntp.org

 
Như vậy bạn đã biết cách để cấu hình thay đổi timezone (múi giờ) trên OS Linux như CentOS và Ubuntu rồi.

Previous article[Linux] Tắt tính năng tự gửi mail khi thực thi crontab
Next article[Linux] Xem thông tin phiên bản Kernel, OS và Kiến Trúc Vi Xử Lý
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !