Cấu hình tính năng Variable Validation trong Terraform

57

Cấu hình tính năng Variable Validation trong TerraformCuongquach.com | Chúng ta sẽ thử tính năng mới của Terraform từ phiên bản “0.13.0” mang tên: Variable Validation. Tính năng này sẽ giúp cho bạn kiểm tra điều kiện đầu vào của các variable mà bạn mong muốn sử dụng. Lưu ý: tính năng này chỉ hỗ trợ từ Terraform 0.13.0 trở lên nhé.

variable-validation-terraform

Cấu hình sử dụng Variable Validation trong Terraform

Cú pháp:

Lưu ý:
– Ở phần condition bạn có thể kết hợp một hoặc nhiều nội dung kiểm tra lại với nhau. Nếu kết quả kiểm tra là true thì là pass phần kiểm tra điều kiện, nếu kết quả kiểm tra là false thì sẽ xuất thông báo lỗi trong error_message.

Kiểm tra phiên bản Terraform binary.

Code đơn giản nội dung khởi tạo một AWS EC2 Instance.

Bạn có thể thấy trong file variables.tf , ở phần khai báo variable instance_type, mình có set điều kiện cụ thể là chỉ những instance_type nằm trong danh sách: t3.micro, t3.small, t3.medium. Mới được phép sử dụng, còn nếu ngoài sẽ xuất thông báo lỗi như error_message.

Chạy thử nhé.

Dễ hiểu phải không nào.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here