Cài đặt Sentrifugo HRM trên CentOS 7 làm công cụ quản lý nhân sự

Hướng dẫn cài đặt Sentrifugo HRM  trên CentOS 7 làm công cụ quản lý nhân sự – Cuongquach.comSentrifugo HRM là một ứng dụng quản lý nguồn nhân lực miễn phí và mã nguồn mở (Human Resource Management) viết bằng ngôn ngữ PHP. Nếu công ty của bạn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì ứng dụng này sẽ khá là ổn cho bộ phận nhân sự có thể sử dụng quản lý nhân viên đấy.

cài đặt sentrifugo hrm làm công cụ quản lý nhân sự

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên CentOS 7
12 ví dụ sử dụng lệnh SCP để copy file/folder trên Linux
Cài đặt osTicket trên CentOS 7 làm kênh Ticket Helpdesk
Cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS
Giám sát log server Linux thời gian thực với công cụ Log.io

Sentrifugo HRM là gì ?

Trang chủhttp://www.sentrifugo.com/

Sentrifugo HRM là một ứng dụng quản lý nguồn nhân lực miễn phí và mã nguồn mở. Nó là một ứng dụng giàu tính năng và dễ cấu hình. Nó được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL / MariaDB để lưu trữ cơ sở dữ liệu của nó.

Bạn có thể sử dụng Sentrifugo để theo dõi hiệu suất của nhân viên, ngày nghỉ, vai trò, đặc quyền và nhiều hơn nữa. Nó đi kèm với một mô-đun đánh giá hiệu suất giúp các nhà quản lý nhân sự theo dõi hiệu suất của nhân viên theo thời gian. Nó chứa nhiều tính năng cần thiết cho việc quản lý nhân viên hàng ngày, chẳng hạn như tự phục vụ nhân viên, phân tích mạnh mẽ, kiểm tra lý lịch dễ dàng, quản lý nghỉ, chi phí và quản lý tài sản cơ bản.

Các yêu cầu phần mềm dịch vụ tối thiểu

 • MySQL : 5.6 +
 • MariaDB : 5.6 +
 • PHP : 5.3 +

1. Cài đặt LAMP Server

Sentrifugo HRM đơn giản chỉ là một source code PHP, bạn chỉ cần chạy được source code PHP đó trên bất kì nền tảng Web Server nào là được. Bài viết này sẽ sử dụng LAMP Web Server làm công nghệ web server để chạy Sentrifugo HRM.

Đầu tiên chúng ta cần có một hệ thống Web Server và dịch vụ CSDL để có thể chạy được mã nguồn Sentrifugo HRM. Bài viết hướng dẫn cài đặt LAMP Web Server chi tiết cơ bản các bạn có thể tham khảo tại đây : Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) trên CentOS 7

Phần này sẽ được note nhanh các lệnh cài đặt gọn lẹ một Web Server, nếu muốn chi tiết bạn hãy tham khảo bài viết trên. Còn nếu bạn muốn triển khai các hệ thống Web Server khác như LEMP (Nginx,..) hay Litespeed , thì bạn tham khảo Google thêm nhé.

1.1 Cài đặt Apache Web Server

Cài đặt dịch vụ Apache và khởi động.

# yum install httpd -y
# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd

Nếu bạn có nhu cầu cấu hình VirtualHost sử dụng cho tên miền thì như sau. Ví dụ : sentri-hrm.cuongquachlab.com

# vi /etc/httpd/conf.d/sentri-hrm.cuongquachlab.com.conf
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80> 
   ServerName sentri-hrm.cuongquachlab.com
   ServerAlias www.sentri-hrm.cuongquachlab.com
   DocumentRoot /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html/
   ErrorLog /var/log/httpd/error.log 
   CustomLog /var/log/httpd/access.log combined

  <Directory /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Khởi động lại Apache để áp cấu hình mới về vhost tên miền.

# systemctl restart httpd

Tạo thư mục chứa code cho tên miền ‘sentri-hrm.cuongquachlab.com‘ , thư mục này đã được cấu hình trong phần Vhost trên.

# mkdir -p /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html/
# chown apache:apache -R /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html/

1.2 Cài đặt dịch vụ CSDL – MariaDB

Chúng ta sẽ cài đặt MariaDB phiên bản 10.2 (mới nhất tính đến thời điểm viết bài) làm dịch vụ Cơ Sở Dữ Liệu (Database). Đầu tiên là khai báo tạo repository MariaDB. (Xem thêm: Cài đặt MariaDB 10.2 trên CentOS 7)

# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

# MariaDB 10.2 CentOS repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Tiến hành cài đặt sau khi khai báo MariaDB Repository.

# yum repolist
# yum install MariaDB-server MariaDB-client MariaDB-devel MariaDB-shared -y

Khởi động dịch vụ database MariaDB trên CentOS 7.

# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb

Thiết lập cấu hình an toàn thông tin cơ bản cho MariaDB.

# mysql_secure_installation

1.3 Cài đặt PHP 7.2

Chúng ta cài đặt thông tin Repository REMI nơi chứa nguồn cài đặt rất nhiều phiên bản PHP. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt PHP 7.2 hỗ trợ mặc định phiên bản php bởi Sentrifugo HRM.

# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
# rpm -Uvh remi-release-7*.rpm

Bây giờ ta sẽ kích hoạt repo remi sử dụng cho PHP 7.2 . Các bạn kéo xuống phần nội dung file ở section [remi-php72] , hãy kích hoạt ‘enabled=1‘.

# vi /etc/yum.repos.d/remi-php72.repo
...
[remi-php72]
name=Remi's PHP 7.2 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php72/$basearch/
#mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php72/httpsmirror
mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php72/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
...
# yum repolist

Giờ ta tiến hành cài đặt PHP 7.2 cùng một số module PHP hỗ trợ sử dụng cho Sentrifugo HRM.

# yum install --enablerepo=base,remi-php72 php php-mysql php-bcmath php-cli php-common php-devel php-embedded php-enchant php-mbstring php-pdo php-xml php-zip php-gd php-xmlrpc php-soap php-opcache

Khởi động lại Apache để load module PHP .

# systemctl restart httpd

1.4 Cấu hình firewall rule

Bạn cần cấu hình firewall rule cho phép các kết nối bên ngoài vào Web Server Apache (port 80/443 TCP). Nếu bạn xài ‘iptables‘ làm firewall thì sử dụng lệnh sau :

# iptables -A INPUT -p tcp --match multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

nếu bạn xài ‘firewalld‘ làm dịch vụ tường lửa trên CentOS 7 thì dùng lệnh sau .

# firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

1.5 Kiểm tra Web Server chạy hay chưa

Bạn hãy tham khảo bài viết “Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7” ở trên để rõ chi tiết kiểm tra.

2. Cài đặt mã nguồn Sentrifugo HRM trên CentOS 7

Để cài đặt được Sentrifugo HRM, trước tiên bạn cần lấy link source cài đặt về tại link sau: http://www.sentrifugo.com/download

Giải nén file và upload folder vừa giải nén đến thư mục web root VirtualHost sentri-hrm.cuongquachlab.com .

# cd /opt/
# wget -O Sentrifugo.zip http://www.sentrifugo.com/home/downloadfile?file_name=Sentrifugo.zip
# unzip Sentrifugo.zip -d /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html/
# cd /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html/Sentrifugo_3.2/
# mv ./* ../
# mv ./.htaccess ../
# chown apache:apache -R /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html/
# rmdir /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html/Sentrifugo_3.2/
# ls -la /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html
total 148
drwxr-xr-x 11 apache apache 4096 Jul 21 17:49 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 21 17:46 ..
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Apr 13 2017 application
-rw-r--r-- 1 root root 1443 Apr 13 2017 CHANGELOG.txt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 8 2017 Classes
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 8 2017 data
-rw-r--r-- 1 root root 2391 Oct 7 2016 error.php
-rw-r--r-- 1 root root 1150 Oct 7 2016 favicon.ico
-rw-r--r-- 1 root root 222 Oct 7 2016 .htaccess
-rw-r--r-- 1 root root 4668 Apr 13 2017 index.php
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Feb 8 2017 install
-rw-r--r-- 1 root root 10581 Oct 7 2016 INSTALL.txt
-rw-r--r-- 1 root root 35799 May 11 2016 LICENSE.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 8 2017 logs
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 8 2017 public
-rw-r--r-- 1 root root 2199 May 11 2016 README.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 21 17:49 Sentrifugo_3.2
-rw-r--r-- 1 root root 11753 Oct 7 2016 success.php
-rw-r--r-- 1 root root 5199 Oct 7 2016 upgrade.php
-rw-r--r-- 1 root root 1795 May 11 2016 UPGRADE.txt
-rw-r--r-- 1 root root 719 Oct 7 2016 Web.Config
drwxr-xr-x 64 root root 4096 Feb 8 2017 Zend
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 8 2017 ZendX

– Cấu hình sẵn thông tin email SMTP để bỏ qua phần cấu hình này khi setup HRM trên web.

# cd /var/www/sentri-hrm.cuongquachlab.com/public_html
# vi public/mail_settings_constants.php
<?php
defined('MAIL_SMTP') || define('MAIL_SMTP','smtp.gmail.com');
defined('MAIL_USERNAME') || define('MAIL_USERNAME','bypass@gmail.com');
defined('MAIL_PASSWORD') || define('MAIL_PASSWORD','123456');
defined('MAIL_PORT') || define('MAIL_PORT','587');
defined('MAIL_AUTH') || define('MAIL_AUTH','true');
defined('MAIL_TLS') || define('MAIL_TLS','TLS');
?>

Tạo Cơ Sở Dữ Liệu để mã nguồn Sentrifugo HRM có thể sử dụng. Bạn có thể tạo bằng các lệnh SQL trên terminal MariaDB Shell.

# mysql -u root -p
> create database sentrihrm_db;
> grant all on sentrihrm_db.* to 'hrm_admin'@'127.0.0.1' identified by 'password';
> grant all on sentrihrm_db.* to 'hrm_admin'@'localhost' identified by 'password';
> flush privileges;
> quit

Bạn đã chuẩn bị mã nguồn Sentrifugo HRM và thông tin CSDL xong rồi đó, bây giờ bạn chỉ cần vào link URL tên miền của bạn (tương ứng VirtualHost đã cấu hình) hoặc IP Server của bạn. Ví dụ :

http://sentri-hrm.cuongquachlab.com/

Đầu tiên bạn sẽ cần cài đặt các thiết lập tinh chỉnh cơ bản cho mã nguồn Sentrifugo HRM .

Cấu hình cơ bản cho mã nguồn Sentrifugo HRM

Bước 1: Sentrifugo sẽ kiểm tra các phân quyền, thư viện php, phiên bản php,..

Bước 2: điền thông tin database,… đã tạo ở trên để cấu hình Sentrifugo sử dụng đúng database name.

Bước 3: đặt tên cho ứng dụng Sentrifugo và email quản trị viên.

Bước 4: nếu phần này ‘Cấu hình Mail Server‘ bạn đã cấu hình tĩnh trong file ‘mail_settings_constants.php‘ ở phần trên, thì sẽ giúp bypass được phần config này.

Bước 5: hoàn tất cài đặt cơ bản cho ứng dụng Sentrifugo HRM .

Bạn sẽ có được thông tin login quản trị Sentrifugo HRM.

 

Bước 6: quay lại tên miền domain ‘http://sentri-hrm.cuongquachlab.com/’ , bạn sẽ thấy phần đăng nhập tài khoản quản trị Sentrifugo HRM.

Bước 7: setup các module, tên tổ chức, tên phòng ban, tên khu vực công ty,… cơ bản cho các bạn quản trị nhân sự sử dụng.

Bước 8: sau cùng thì bạn đã hoàn tất việc cài đặt Sentrifugo HRM để bên bộ phận nhân sự có thể sử dụng quản lý nhân viên trong công ty với các module cơ bản dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Tổng kết

Như vậy là bài hướng dẫn cài đặt Sentrifugo HRM trên CentOS 7 với hệ thống web server LAMP đến đây đã hoàn tất rồi đó. Giờ thì phần còn lại của bạn là tìm hiểu sử dụng hệ thống quản lý nhân sự này rồi đấy. 

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleGoogle chịu mức phạt kỷ lục 5 tỷ USD do độc quyền Android
Next articleTập đoàn y tế lớn nhất Singapore bị tấn công, 1,5 triệu hồ sơ bệnh nhân bị đánh cắp
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !