[DirectAdmin] Danh sách đường dẫn file log trong DirectAdmin Panel

Danh sách đường dẫn file log trong DirectAdmin Panel

Các file log đóng 1 vị trí khá quan trọng trong việc thu thập thông tin để sữa chửa lỗi vận hành nếu xảy ra, cững như theo dõi tình hình đang diễn ra trong hệ thống. Đối với mỗi hệ thống Control Panel về Web Hosting khác nhau sẽ có những đường dẫn lưu trữ file log riêng khác nhau. Sau đây sẽ là danh sách các file log quan trọng và phổ biến được sử dụng quy định bởi Direct Admin Control Panel.

DirectAdmin log files

# /var/log/directadmin/error.log
# /var/log/directadmin/errortaskq.log
# /var/log/directadmin/system.log
# /var/log/directadmin/security.log

Default webserver log files (Apache)

# /var/log/httpd/error_log
# /var/log/httpd/access_log
# /var/log/httpd/suexec_log
# /var/log/httpd/fpexec_log
# /var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
# /var/log/httpd/domains/domain.com.log
# /var/log/messages (generic errors)

Default webserver log files (Nginx)

# /var/log/nginx/access_log
# /var/log/nginx/error_log
# /var/log/nginx/domains/domain.com.log

FTP sẽ gồm 2 dịch vụ Proftpd và PureFTPd
Proftpd

#/var/log/proftpd/access.log
#/var/log/proftpd/auth.log
#/var/log/messages (generic errors)

PureFTPd

# /var/log/pureftpd.log

Dovecot và vm-pop3d

# /var/log/maillog
# /var/log/messages

Named (bind) DNS

# /var/log/messages

Exim

# /var/log/exim/mainlog
# /var/log/exim/paniclog
# /var/log/exim/processlog
# /var/log/exim/rejectlog

Database “mysqld”
RedHat

# /var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian

# /usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

Crontab service “crond”

# /var/log/cron

Chào các bạn và thân ái. 🙂

Previous article[Apache] Lỗi “httpd: apr_sockaddr_info_get() failed” khi start dịch vụ Apache
Next article[DirectAdmin] Sửa lỗi “connection time out” khi truy cập File Manager DA
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !