[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 5.5/5.6 trên CentOS 6/7 bằng yum

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt PHP 5.5 hoặc 5.6 trên CentOS 6 và 7 bằng ‘yum. Cách cài đặt này áp dụng cho việc cài đặt mới, chưa có chương trình PHP hay đã gỡ bỏ sạch sẽ ứng dụng PHP trên hệ thống từ trước. Hiện tại phiên bản PHP 5.5 trên CentOS là ‘5.5.38‘, còn PHP 5.6 là ‘5.6.26‘.

Việc cài đặt PHP bằng yum như trong bài sẽ tương tác hoạt động với dịch vụ Apache dưới dạng PHP HandlerDSO (mod_php), là 1 module của Apache. Nên nếu các bạn có nhu cầu cài dưới dạng PHP Handler khác như fcgi, php-fpm, fastcgi,.. thì nên cân nhắc trước khi cài đặt. Mặc định là đã cài đặt dịch vụ Apache trước rồi nhé.

 
1. Cài đặt Repo REMI và EPEL

– Việc cài đặt gói chương trình PHP 5.6 sẽ thông qua Repository của REMI là chính. Nhưng bạn phải cài đặt repo Epel để hỗ trợ cho repo REMI.

+ CentOS 7

# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-8.noarch.rpm
# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
# rpm -Uvh remi-release-7*.rpm epel-release-7*.rpm


+ CentOS 6 – 64bit

# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
# rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm


+ CentOS 6 – 32bit

# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
# rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm

 
2. Kích hoạt Repo của Remi

– Ta cần chắc chắn rằng repo của REMIEPEL đã được kích hoạt cho phép kết nối đến Repo họ để download ứng dụng. Mặc định thường EPEL khi cài đặt đã tự kích hoạt, còn REMI thì chưa. Giờ ta sẽ kích hoạt REMI Repo như sau :

# vi /etc/yum.repos.d/remi.repo
[remi]
name=Remi's RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

 
– Đảm bảo dòng ‘enabled=1‘ được set giá trị ‘1‘ để kích hoạt repo, còn nếu giá trị là ‘0‘ thì tức không kích hoạt sử dụng repo này.

 
2.1 Muốn cài đặt PHP 5.5

– Bây giờ ta sẽ kích hoạt repo remi sử dụng cho PHP 5.5. Các bạn kéo xuống phần nội dung file ở section [remi-php55] , hãy kích hoạt ‘enabled=1‘. Còn phần [remi-php56] thì kiểm tra set ‘enabled=0‘ nhé để không kích hoạt repo chứa gói cài đặt PHP 5.6. Vì ta chỉ cần cài version PHP 5.5.

# vi /etc/yum.repos.d/remi.repo
[remi-php55]
name=Remi's PHP 5.5 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/mirror
# NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

[remi-php56]
name=Remi's PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/mirror
# NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

 
2.1 Muốn cài đặt PHP 5.6

– Bây giờ ta sẽ kích hoạt repo remi sử dụng cho PHP 5.6. Các bạn kéo xuống phần nội dung file ở section [remi-php56] , hãy kích hoạt ‘enabled=1‘ như phía trên. Còn phần [remi-php55] thì kiểm tra set ‘enabled=0‘ nhé để không kích hoạt repo chứa gói cài đặt PHP 5.5, vì nó không phải nhu cầu của chúng ta.

# vi /etc/yum.repos.d/remi.repo
[remi-php55]
name=Remi's PHP 5.5 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/mirror
# NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

[remi-php56]
name=Remi's PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/mirror
# NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

 
– Các bạn save lại file và update thông tin repo.

# yum update

 
3. Cài đặt PHP 5.5 hoặc 5.6

– Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta khá là đơn giản, chỉ cần cài đặt các gói phần mềm php tương ứng là xong. Dưới câu lệnh này là cài đặt các gói phần mềm cơ bản cần thiết cho hoạt động của PHP, mình sẽ không liệt kê nội dung các gói này là gì nhưng có đảm bảo hỗ trợ cho MySQL, GD, Mcrypt,..
– Bạn muốn cài đặt version 5.5 hay 5.6 thì chỉ cần kèm option kích hoạt repo của version đó theo lệnh ‘yum‘. Option đó là ‘–enablerepo=remi,remi-php[xx]‘.

+ Lệnh cài PHP 5.5

# yum install --enablerepo=remi,remi-php55 php php-mysql php-bcmath php-cli php-common php-dba php-devel php-embedded php-enchant php-gd php-imap php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-xml -y

 
+ Lệnh cài PHP 5.6

# yum install -y --enablerepo=remi,remi-php56 php php-mysql php-bcmath php-cli php-common php-dba php-devel php-embedded php-enchant php-gd php-imap php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-xml

 
– Nếu thiếu module nào thì search thông tin tên module đó như sau.

# yum --enablerepo=remi,remi-php56 search php*

 
– Kiểm tra phiên bản PHP trên hệ thống CentOS nào.

# php -v
PHP 5.6.26 (cli) (built: Sep 15 2016 14:57:05)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies

 
4. Khởi động lại Apache

– Giờ ta cần khởi động lại dịch vụ Apache để áp dụng chương trình PHP.

# /etc/init.d/httpd restart

 
– Kiểm tra bằng file .php code phpinfo().

# cd /var/www/html
# echo "<? phpinfo(); ?>" > info.php

 
– Truy cập link IP của server và URI ‘info.php‘ : http://x.x.x.x/info.php , sẽ ra nội dung như hình bên dưới là thành công. Dịch vụ Apache đã có thể xử lý file .php .
PHP info version 5.6

 
5. Gỡ bỏ chương trình PHP

– Giờ bạn cài được rồi, rồi muốn xoá bỏ hết cài cái khác thì làm thế nào ? Dễ vô cùng hãy xoá tất cả các gói bạn đã cài. Ví dụ:

# yum remove php* -y

 
Như vậy là hoàn tất cài đặt PHP 5.5 hoặc 5.6 cho hệ thống OS CentOS 6 và 7 rồi các bạn nhé. Có gì thắc mắc cứ bình luận thẳng tay trao đổi nhé.

Previous article[DirectAdmin] Fix lỗi ‘Domain Already Exists’ trên Direct Admin khi tạo tên miền hosting
Next article[Linux] Hướng dẫn cài đặt Git trên CentOS 6/7
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !