[Linux] 10 cách tạo ra mật khẩu với chuỗi kí tự ngẫu nhiên trên Linux

Top 10 cách khởi tạo mật khẩu với chuỗi kí tự ngẫu nhiên bất kì. Vô cùng tiện lợi khi cần set mật khẩu cho user hệ thống.

Có bao giờ bạn cần đặt một mật khẩu user trên hệ thống Linux an toàn với chuỗi kí tự ngẫu nhiên hay chưa ?! Có thể bạn sẽ dùng tool hoặc 1 trang web online nào đó để tạo ra 1 chuỗi ngẫu nhiên cho nhanh nhưng như vậy đôi khi lại khá lâu và bất tiện trong 1 số trường hợp. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ đến với “top 10 cách tạo ra mật khẩu chuỗi kí tự ngẫu nhiên” cho mục đích khác nhau mà bạn cần như mật khẩu. Các cách này dựa trên các tool mặc định và thành phần mặc định của hệ thống mà không cần sử dụng thêm tool ngoài. Nên nếu bạn có cách nào khác hay hơn, tốt hơn hoặc tool nào ngon lành hơn thì cứ mạnh dạn chia sẻ với mọi người nhé.

Cách 1:
– Cách này sẽ sử dụng thuật toán SHA để hash thông tin xuất ra từ lệnh “date” và mã hoá tiếp bằng base64. Cuối cùng lấy 32 kí tự đầu.

# date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo


Cách 2:
– Cách này áp dụng tính năng đặc biệt của “/dev/urandom” và lọc kết quả các kí tự mà bạn muốn xuất hiện trong output xuất ra làm thông tin mật khẩu. Chuỗi sẽ có độ dài là 32 kí tự.

# < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32
};echo;


Cách 3:

– Sử dụng hàm rand của OpenSSL. Có thể OpenSSL không được cài đặt trên hệ thống của bạn, nhưng thường là có đấy.

# openssl rand -base64 32


Cách 4:

– Hoạt động cũng tương tự “Cách 2” nhưng theo hướng khác nhau thôi nhé.
This one works a lot like the other urandom one, but just does the work in reverse. Bash is very powerful!

# tr -cd '[:alnum:]' < /dev/urandom | fold -w30 | head -n1


Cách 5:

– Một ví dụ khá về việc sử dụng lệnh “strings” để in các nội dung có thể in ra từ 1 file, sau đấy sẽ được xử lý tiếp. Ở đây “/dev/urandom” là file đặc biệt sử dụng cho hoạt động xuất kí tự ngẫu nhiên.

# strings /dev/urandom | grep -o '[[:alnum:]]' | head -n 30 | tr -d '\n'; echo


Cách 6:

– Một cách đơn giản khác.

# < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c6


Cách 7:

– Kết hợp bằng tool “dd” xem nào.

# dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 2>/dev/null | base64 -w 0 | rev | cut -b 2- | rev


Cách 8:

– Bạn có thể tạo ra chuỗi kí tự ngẫu nhiên mật khẩu bằng cách gõ bất cứ thứ chị bạn muốn vào sau lệnh “tr”.

# </dev/urandom tr -dc '12345!@#$%qwertQWERTasdfgASDFGzxcvbZXCVB' | head -c8; echo ""


Cách 9:

– Bạn có thể tạo 1 cái function lệnh chạy xuất chuỗi ngẫu nhiên và đặt nó trong file ~/.bashrc , để load lên biến môi trường hoạt động của session terminal . Giúp bạn có thể sử dụng ở mọi thời điểm hoạt động với hệ thống Linux.

# randpw(){ < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;}

Cách 10:
– Cách dễ dàng có thể áp dụng ở mọi OS Unix.

# date | md5sum

Như vậy là đã xong bài “10 cách tạo ra mật khẩu kí tự ngẫu nhiên”. Hy vọng các bạn tìm thấy một cách hữu hiệu dễ sử dụng ở trên.

Previous article[Database] Hướng dẫn tăng giới hạn dung lượng file upload/import trên phpMyAdmin
Next article[MySQL] Hướng dẫn khôi phục mật khẩu root dịch vụ MySQL
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !