[Linux] Hướng dẫn liệt kê thông tin các module kernel driver trên Linux

Bạn muốn liệt kê thông tin về các module kernel driver thiết bị được cài đặt hỗ trợ trên hệ thống Linux của bạn ? Vậy thì xem qua bài viết nhỏ phía dưới nhé. Các cách để liệt kê thông tin về module kernel driver thiết bị trên Linux.

1. Đọc nội dung file ‘/proc/modules’

– File ‘/proc/modules‘ chứa các thông tin module đã được cài đặt vào kernel Linux. Nội dung file đơn giản không format kiểu dễ đọc như lệnh ‘lsmod‘ sẽ hỗ trợ ở phần kế.

# cat /proc/modules
bonding 132885 0 - Live 0xffffffffa02f8000
iptable_filter 2793 0 - Live 0xffffffffa02f4000
ip_tables 17831 1 iptable_filter, Live 0xffffffffa02eb000
ip6t_REJECT 4340 2 - Live 0xffffffffa02e6000
nf_conntrack_ipv6 7985 3 - Live 0xffffffffa02e0000
nf_defrag_ipv6 26468 1 nf_conntrack_ipv6, Live 0xffffffffa02d5000
xt_state 1492 3 - Live 0xffffffffa02d1000
nf_conntrack 79537 2 nf_conntrack_ipv6,xt_state, Live 0xffffffffa02b2000
ip6table_filter 2889 1 - Live 0xffffffffa02ae000
ip6_tables 18732 1 ip6table_filter, Live 0xffffffffa02a5000
ipv6 336282 36 ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6,nf_defrag_ipv6, Live 0xffffffffa023e000
i2c_piix4 11232 0 - Live 0xffffffffa022f000
i2c_core 29132 1 i2c_piix4, Live 0xffffffffa0221000
snd_intel8x0 30524 0 - Live 0xffffffffa0214000
snd_ac97_codec 124967 1 snd_intel8x0, Live 0xffffffffa01ec000
ac97_bus 1452 1 snd_ac97_codec, Live 0xffffffffa01e8000
snd_seq 60769 0 - Live 0xffffffffa01d1000
snd_seq_device 7277 1 snd_seq, Live 0xffffffffa01cb000
snd_pcm 93697 2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec, Live 0xffffffffa01a9000
....

 
2. Dùng lệnh ‘lsmod’

– Chương trình ‘lsmod‘ dùng để liệt kê trạng thái các module đang được sử dụng trên hệ thống Linux kernel. Chương trình sẽ format lại nội dung file ‘/proc/modules‘ nhằm thể hiện thông tin ra cho người dùng xem.

# lsmod 
Module Size Used by
bonding 132885 0
iptable_filter 2793 0
ip_tables 17831 1 iptable_filter
ip6t_REJECT 4340 2
nf_conntrack_ipv6 7985 3
nf_defrag_ipv6 26468 1 nf_conntrack_ipv6
xt_state 1492 3
nf_conntrack 79537 2 nf_conntrack_ipv6,xt_state
ip6table_filter 2889 1
ip6_tables 18732 1 ip6table_filter
ipv6 336282 36 ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6,nf_defrag_ipv6
i2c_piix4 11232 0
i2c_core 29132 1 i2c_piix4
snd_intel8x0 30524 0
snd_ac97_codec 124967 1 snd_intel8x0
....

 
3. Xem thông tin chi tiết 1 module kernel

– Sử dụng lệnh ‘modinfo‘ kèm theo tên module.

# modinfo <ten module>
# modinfo bonding
filename: /lib/modules/2.6.32-642.6.1.el6.x86_64/kernel/drivers/net/bonding/bonding.ko
author: Thomas Davis, tadavis@lbl.gov and many others
description: Ethernet Channel Bonding Driver, v3.7.1
version: 3.7.1
license: GPL
alias: rtnl-link-bond
srcversion: F6C1815876DCB3094C27C71
depends:
vermagic: 2.6.32-642.6.1.el6.x86_64 SMP mod_unload modversions
parm: max_bonds:Max number of bonded devices (int)
....

 
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Previous article[Linux] 3 cách xoá hết nội dung các dòng trong file text bằng vi/vim Linux
Next article[Linux] Hướng dẫn cấu hình bonding interface network trên CentOS/RHEL 6/7
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !