Hướng dẫn xoá file hoặc thư mục trên Linux bằng lệnh RM

Hướng dẫn xoá file hoặc thư mục trên Linux bằng lệnh RMCuongquach.com | Tiếp tục nội dung về các lệnh căn bản khi làm quen với Linux. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách xoá file hoặc thư mục trên Linux bằng lệnh rm. Một lệnh khá thú vị và “nguy hiểm” nếu bạn sử dụng không cẩn thận.

Các ví dụ sử dụng lệnh “rm” để xoá file/thư mục trên Linux

Cú pháp lệnh:

# rm /path/file
# rm /path/thu-muc

Video hướng dẫn xoá file/thư mục trên Linux

1. Xoá file

Để xoá file bạn chỉ cần thực hiện chỉ định đường dẫn file bạn muốn xoá với lệnh Linux rm .

# rm cuongquach.log
# rm /var/log/secure.log

Nếu bạn muốn xoá nhiều file cùng lúc thì bạn chỉ cần chỉ định đường dẫn của các file bạn muốn xoá.

# rm cuongquach.1.log cuongquach.2.log cuongquach.3.log

2. Hỏi xác nhận trước khi xoá

Khi bạn xoá 1 file hoặc thư mục nào đó bạn cần chương trình lệnh hiển thị thông báo hỏi xác nhận có muốn xoá file đó hay không thì hãy sử dụng option ‘-i‘.

# rm -i cuongquach.log
rm: remove regular empty file `cuongquach.log'? y

Bạn bấm ‘y‘ (yes) để đồng ý xoá. Hoặc ‘n‘ (no) để không tiếp tục việc xoá file được chỉ định.

3. Xoá một thư mục rỗng

Nếu bạn có một thư mục rỗng, thì hãy dùng option ‘-d‘ để xoá thư mục đó. Nó cũng tương đương lệnh ‘rmdir‘. Nhớ là option này chỉ có tác dụng với thư mục không có bất kì thư mục con hay dữ liệu trong nó.

# ls -R appdata/
# rm -d appdata/

Tương đương lệnh ‘rmdir‘.

# ls -R appdata/
appdata/:
# rmdir appdata

4. Xoá thư mục có chứa dữ liệu file và thư mục con

Sử dụng option ‘-r‘ sẽ giúp bạn xoá toàn bộ file và thư mục đang ở trong thư mục bạn muốn xoá.

# ls -lR dbstore/
dbstore/:
total 0
-rw-rw-r--. 1 cuongquach cuongquach 0 Mar 26 23:59 file1.log
-rw-rw-r--. 1 cuongquach cuongquach 0 Mar 26 23:59 file2.log
-rw-rw-r--. 1 cuongquach cuongquach 0 Mar 26 23:59 file3.log
drwxrwxr-x. 2 cuongquach cuongquach 6 Mar 26 23:59 service
# rm -r dbstore/

Nếu bạn muốn xoá thư mục có chứa dữ liệu mà cần phải xác nhận thì kết hợp với option ‘-i‘.

# rm -ri dbstore/

5. Ép buộc xoá file

Bạn sử dụng option ‘-f‘ để ép buộc xoá file không hỏi xác nhận. Option này cũng sẽ không quan tâm đến việc tồn tại của filename bạn cung cấp. Có tồn tại file thì xoá, không thì thôi.

# rm -f cuongquach.log

Nếu bạn không có quyền xoá file cụ thể thì cũng sẽ bị cảnh báo phân quyền.

# rm -f /home/cuongqc/location/db_stuff
rm: cannot remove ‘/home/cuongqc/location/db_stuff’: Permission denied

6. Ép buộc xoá thư mục có chứa dữ liệu

Kết hợp giữa option ‘-r‘ và option ‘-f‘.

# rm -rf dbstore/

7. Hỏi xác thực khi xoá nhiều hơn file

Với option ‘-I‘ thì chương trình lệnh sẽ xuất hiện thông báo xác thực đúng 1 lần khi bạn tiến hành xoá hàng loạt file với số lượng lớn hơn 3 file. Giả sử mình xoá 5 file app[x].log sau cùng lúc.

# ls -l linux_store/
total 0
-rw-rw-r--. 1 cuongquach cuongquach 0 Mar 27 01:07 app1.log
-rw-rw-r--. 1 cuongquach cuongquach 0 Mar 27 01:07 app2.log
-rw-rw-r--. 1 cuongquach cuongquach 0 Mar 27 01:07 app3.log
-rw-rw-r--. 1 cuongquach cuongquach 0 Mar 27 01:07 app4.log
-rw-rw-r--. 1 cuongquach cuongquach 0 Mar 27 01:07 app5.log
# rm -I linux_store/app*
rm: remove 5 arguments? y

8. Xoá file có tên bắt đầu bằng kí tự ‘-‘

Lâu lâu trên hệ thống bạn phát hiện có file bắt đầu tên bằng kí tự đặc biệt như ‘‘. Thì có thể thực hiện thao tác sau để xoá file tên đó, nếu xoá kiểu cú pháp bình thường sẽ không được như dưới.

# ll
total 0
-rw-rw-r--. 1 cuongquach cuongquach 0 Mar 27 02:05 -store
# rm -store
rm: invalid option -- 's'
Try 'rm --help' for more information.

Hãy thực hiện cú pháp lệnh rm như dưới.

# rm -- \ -store
# rm ./\ -store

Vậy là bạn đã biết cách để xoá file hoặc thư mục trên Linux rồi phải không nào ?! Cực kì đơn giản và dễ hiểu với các ví dụ sử dụng lệnh “rm” trên. Nếu bạn có thắc mắc đừng ngại comment trao đổi cùng “Cuongquach.com“.

Previous articleEbook Linux Made Easy PDF
Next articleEbook Troubleshooting CentOS PDF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !