[SSH] Tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 file config “ssh_config” và “sshd_config” trên Linux

Tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 file config "ssh_config" và "sshd_config" trên Linux.

723

Khi mà bạn làm việc trên các hệ thống Linux, gần như bạn sẽ phải sử dụng chương trình SSH mỗi ngày để làm kênh kết nối đến hệ thống nhằm thao tác các hoạt động mong muốn. Bạn sẽ phải cấu hình cho SSH Client hoặc SSH Dịch vụ phía Server để có những tinh chỉnh phù hợp nhất.

Trên các phiên bản OS Linux khác nhau như Debian, Redhat,.. thì thường có 2 file cấu hình liên quan đến hoạt động SSH đó là : ssh_configsshd_config . Thế thì ở bài viết này mình chỉ đơn giản nói về sự khác biệt giữa 2 file cấu hình này :

1. ssh_config

là file cấu hình dành cho phía SSH client trên hệ thống máy tính bạn đang hoạt động, tức là SSH từ 1 máy Linux đến 1 máy Linux khác. Giả sử bạn có thể cấu hình các tinh chỉnh như : port SSH mặc định khi kết nối, protocol phiên bản 1 hay 2, thuật toán mã hoá,…

Ví dụ cấu hình

 
2. sshd_config

là file cấu hình dành cho dịch vụ SSH (sshd daemon, chương trình lắng nghe các truy cập đến port SSH) trên hệ thống. Có thể nói là nếu một người dùng nào kết nối đến dịch vụ SSHd trên server thì phải tuân thủ theo các chính sách cấu hình của phía server, với các thông tin thông số trao đổi giữa client và server phải khớp với cấu hình trong file sshd_config.
Giả sử như đó là các thông số : port ssh lắng nghe, version SSH protocol được phép trao đổi, kết nối SSH Private/public key hay mật khẩu thường,..

Ví dụ cấu hình


3. Trường hợp ví dụ tình huống

Giả sử ở phía ssh client, trong file “ssh_config” được cấu hình port mặc định khi kết nối là 1234, tức thông thường mặc định không tinh chỉnh :

-> thì chương trình ssh client, sẽ tự động đi kết nối đến Port 22 phía 192.168.1.1 . Nay sau khi được cấu hình “Port 1234“, trong ssh_config thì chương trình sẽ không tự động kết nối đến port 22 nữa mà nó sẽ kết nối đến port 1234 ở host 192.168.1.1.

Bây giờ phía host 192.168.1.1 , lại cấu hình trong dịch vụ SSH (sshd_config) là nó chỉ lắng nghe kết nối SSH đến ở port 4444 (Port 4444), thì tất cả các client nếu muốn SSH được đến host 192.168.1.1 thì phải thay đổi thông tin port truy cập là 4444. Như vậy trong trường hợp này, phía SSH Client sẽ có 2 cách là :
+ Chỉnh trong file /etc/ssh/ssh_config , thay đổi giá trị “Port 22” => “Port 4444“. Lúc này ssh client sẽ tự động biết đi kết nối đến Port 4444.
+ Chỉ định trực tiếp port kết nối phía remote host 192.168.1.1 bằng giá trị biến đi kèm của chương trình “ssh“.

 
Nhìn chung sự khác biệt đơn giản nó sẽ như vậy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here