[Python] BàiTập 7: Nhập 1 dãy số, xuất tổng các số lẻ, tổng số chẵn trong dãy

Bài Tập Code Python Cơ Bản 7

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài : Nhập 1 dãy số, xuất tổng các số lẻ, tổng số chẵn trong dãy

Bài giải:

#!/usr/bin/python


def TinhTongSoLe(number):
  TongLe=0
  flag=0
  print "+ Cac so le gom : "
  while True:
    if (number == 0):
      print
      break
    else:
      if (flag == 1):
        if ((K%2) == 1):
           print '+',
    flag=1
    K=number%10
    number=number/10
    if ((K%2) == 1):
      print K,
      TongLe=TongLe+K
  print "=> Tong cac so le la: ",TongLe

def TinhTongSoChan(number):
  TongChan=0
  flag=0
  print "+ Cac so chan gom : "
  while True:
    if (number == 0):
      print
      break
    else:
      if (flag == 1):
        if ((K%2) == 0):
          print '+',
    flag=1
    K=number%10
    number=number/10
    if ((K%2) == 0):
      print K,
      TongChan=TongChan+K
  print "=> Tong cac so chan la: ",TongChan

if __name__ == '__main__':
  number = int(raw_input("Nhap vao 1 day so: "))
  TinhTongSoLe(number)
  TinhTongSoChan(number)

Output:

[root]# ./DaySo.py 
Nhap vao 1 day so: 19283091283
+ Cac so le gom : 
3 + 1 + 9 + 3 + 9 + 1
=> Tong cac so le la: 26
+ Cac so chan gom : 
8 + 2 + 0 + 8 + 2 +
=> Tong cac so chan la: 20

 

Previous article[SecurityLinux] Sử dụng tool Lynis để audit và kiểm tra bảo mật Linux
Next article[Linux] Thay đổi editor mặc định của Linux terminal
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !