[Python] BàiTập 6: Nhập vào 1 số n, xuất ra dãy số định lý Pytago với a,b,c < n

Bài Tập Code Python Cơ Bản 6

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài Nhập vào 1 số n, xuất ra dãy số Pytago a^2 + b^2 = c^2 với a,b,c < n

Bài giải 1:

#!/usr/bin/python

input = int(raw_input("Nhap so n: "))

for c in range(1,input):
  for a in range(1,input):
    for b in range(1,input):
      tong_bp = (a*a) + (b*b)
      c_bp = (c*c)
      if (tong_bp == c_bp):
        if ( a > b ):
          continue
        else:
          print "(%d*%d)+(%d*%d)=(%d*%d)=%d" %(a,a,b,b,c,c,c_bp)

Bài giải 2:

#!/usr/bin/python
# Cach 2 :
# a: 1 -> n
# b: a+1 -> n
# a*a + b*b = c*c = 
# K'=sqrt(K)
# if K'*K' + K*K = print

import math

input = int(raw_input("Nhap so n: "))

for a in range(1,input):
  for b in range((a+1),input):
    tong_bp=(a*a)+(b*b)
    K = int(math.sqrt(tong_bp))
    if ( (K*K) == tong_bp ):
      print "(%d*%d)+(%d*%d)=(%d*%d)=%d" %(a,a,b,b,K,K,tong_bp)
    else:
      continue

 

Previous article[MySQL] Lệnh khởi tạo database với Character Set là UTF8
Next article[SecurityLinux] Sử dụng tool Lynis để audit và kiểm tra bảo mật Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !