[MySQL] Lệnh khởi tạo database với Character Set là UTF8

Lệnh khởi tạo database với Character Set là UTF8

Chào các bạn.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh khởi tạo database với việc set thông số “Character set” là UTF8 và “Collation” là utf8_general_ci. Lệnh đó như sau:

mysql> CREATE DATABASE `dbname` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

hoặc bạn có thể sử dụng lệnh “CREATE SCHEMA”:

mysql> CREATE SCHEMA `dbname` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Note:
– Các bạn kiểm tra lại xem database của mình đã được set Character Set chính xác chưa bằng lệnh sau:

mysql> SELECT default_character_set_name FROM information_schema.SCHEMATA WHERE schema_name = "dbname";

Chúc các bạn thành công

Previous article[MacOS] Hiển thị/giấu đi các tập tin/thư mục ẩn (hidden file/folder)
Next article[Python] BàiTập 6: Nhập vào 1 số n, xuất ra dãy số định lý Pytago với a,b,c < n
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !